UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

nadkom. mgr Sławomir Szymański  (e-mail: sszymanski@san.edu.pl )

Absolwent kierunków pedagogika i ekonomia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i stacjonarnego szkolenia absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także licznych specjalistycznych szkoleń  z zakresu działania służb policyjnych, Prawa Człowieka, przestępstwa z nienawiści, public relations. Długoletni policjant pionu dochodzeniowo-śledczego i prewencji. Profilaktyk społeczny.  Doświadczony nauczyciel.  Członek komitetów wielu konferencji naukowych. Autor publikacji z dziedziny profilaktyki społecznej, etyki policyjnej, promocji i public relations.

Dr Adam Gogacz (e-mail: agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

Wykładowcy:

  • Dr hab. Grzegorz Ignatowski – filozof, teolog, etyk, autor wielu publikacji, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SAN.
  • Dr n. med. Mariola Świderska - dr nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Specjalizuje się w pedagogice rodziny i pedagogice zdrowia. Autorka podręcznika „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania” oraz redaktor monografii: „Styl życia i zachowania prozdrowotne - wybrane konteksty” i „Wybrane problemy marginalizacji społecznej”.W swoich artykułach porusza problematykę rodziny, ADHD, defaworyzacji otyłości, agresji i przemocy oraz żywienia.
  • Dr Adam Gogacz - Ekspert europejski w dziedzinie kompetencji miękkich i społecznych, współautor podręcznika dla nauczycieli w dziedzinie edukacji włączającej, koordynator merytoryczny wielu projektów międzynarodowych.
  • Mgr Dariusz Nowak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi.
  • Płk w st. spocz. mgr Cezary Łuczak – doświadczony wieloletni wychowawca i dyrektor w zakładach karnych w Łodzi i Garbalinie.
  • Nadkom. mgr Sławomir Szymański – oficer policji, doświadczony profilaktyk społeczny, autor publikacji z obszarów działania służb policyjnych i profilaktyki społecznej. Pomysłodawca i współorganizator licznych kampanii i akcji profilaktycznych.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień, z uwzględnieniem przygotowania w zakresie:

- stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, a także rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych,

- prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii, podejmowania właściwej interwencji,

- projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych,

- wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, w tym w warunkach zintegrowanej profilaktyki społecznej, w obszarach wielowymiarowych zagrożeń, z uwzględnieniem mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania,

- realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej,

- metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej,

- prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,

- wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich (humanistycznych, ekonomicznych i technicznych), do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, psychologów, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych i fundacji,pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej, liderów społecznych i wolontariuszy, osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodziców i opiekunów pragnących  doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień i zaburzeń zachowania.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny;

- organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralnej;

- pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.