Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych NOWOŚĆ !!! Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Przemysław Kornacki (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Wykładowcami są eksperci, specjaliści i praktycy z zakresu funkcjonowania
i działania systemów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oraz byłych pracowników instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów ochrony informacji niejawnych w kraju. Wykładowcy brali czynny udział w procedowaniu nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych (wraz z aktami wykonawczymi). 

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przetwarzania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi
w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa lub w przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego. Słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji niejawnych i biznesowych. Staną się specjalistami potrafiącymi tworzyć, organizować system ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w jednostce organizacyjnej, identyfikować krytyczne obszary działalności jednostki organizacyjnej, w której - informacja powinna być szczególnie chroniona. Zdobyta wiedza pozwoli im na zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa, który zminimalizuje ryzyko utraty, zniszczenia lub niekontrolowanego ujawnienia informacji prawnie chronionych, a także na efektywne zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w organizacji.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców i urzędników oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych,
w Społecznej Akademii Nauk stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studia podyplomowe „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” adresowane są do osób realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

Studia na tym kierunku pozwolą słuchaczom na pozyskanie wiedzy w zakresie:

  1. Ogólnej problematyki bezpieczeństwa informacji.
  2. Aspektów prawnych bezpieczeństwa informacji i odpowiedzialności za ich ochronę.
  3. Systemów ochrony informacji niejawnych.
  4. Bezpieczeństwa osobowego.
  5. Bezpieczeństwa fizycznego.
  6. Organizacji i funkcjonowania pionu ochrony.
  7. Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  8. Ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)