Dostępne miasta: Warszawa

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Ewa Ćwik i dr inż. Krzysztof Meszyński 

OPIS KIERUNKU

Program studiów obejmuje zagadnienia stanów kryzysowych i kierowania zespołami ludzkimi w tego typu sytuacjach. Słuchacze nabędą umiejętności stosowania niezbędnych procedur organizacyjnych i technicznych w warunkach ratownictwa medycznego, przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz zapoznają się z prawnymi  aspektami zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

ADRESACI STUDIÓW

W zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie niezwykle ważne jest radzenie sobie z sytuacjami trudnymi oraz stresem, a także prowadzeniem negocjacji. Studia mają na celu wypracowanie i wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższonego stresu. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom organom administracji publicznej (członkowie zespołów zarządzania kryzysowego, rzecznicy prasowi), funkcjonariuszom, pracownikom oraz kandydatom do służb mundurowych, kierownikom placówek edukacyjnych (nauczyciele przysposobienia obronnego), w Społecznej Akademii Nauk filia w Warszawie stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie ratownictwa i komunikacji społecznej. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli swoją karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje a tym samym zwiększyć swoją pozycję na rynku pracy. Podyplomowe studia na Społecznej Akademii Nauk skierowane są do osób indywidualnych oraz firm, które chciały by dokształcać swoich pracowników realizujących problematykę w: administracji rządowej, samorządowej, placówkach medycznych, służbach, inspekcjach, strażach (PSP, OSP), szkołach oraz przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za działania ratownicze oraz komunikacyjne (ratowniczo – komunikacyjne) w swoich jednostkach organizacyjnych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w nauczaniu i praktyczną realizację wybranych zagadnień. 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Ratownictwa i komunikacji społecznej

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo