Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr Andrzej Jackiewicz

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Rachunkowość skierowane są do osób zainteresowanych usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, do specjalistów wykonujących te usługi, chcących doskonalić kwalifikacje zawodowe*, osób pracujących bądź planujących podjąć pracę w sektorze usług finansowych, a także przedsiębiorców, pragnących pogłębić wiedzę z obszaru finansowo-rachunkowego.

* czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw,
tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. [art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)].

CELE STUDIÓW

Doskonalenie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych oraz pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, bankach, sektorze finansów publicznych, a także osób prowadzących własną działaność gospodarczą.

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.