Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

dr Andrzej Jackiewicz

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Rachunkowość skierowane są do osób zainteresowanych usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, do specjalistów wykonujących te usługi, chcących doskonalić kwalifikacje zawodowe*, osób pracujących bądź planujących podjąć pracę w sektorze usług finansowych, a także przedsiębiorców, pragnących pogłębić wiedzę z obszaru finansowo-rachunkowego.

* czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw,
tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. [art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)].

CELE STUDIÓW

Doskonalenie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych oraz pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, bankach, sektorze finansów publicznych, a także osób prowadzących własną działaność gospodarczą.

ADRESACI STUDIÓW

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.