Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Tworzenie dziedzinowych języków programowania jest obecnie jedną z najważniejszych metod osiągania wysokiej jakości 
w oprogramowaniu. Teoria i praktyka kompilacji leżąca u podstaw realizacji tego rodzaju rozwiązań jest jedną z kluczowych kompetencji dojrzałego programisty. Popularne stwierdzenie, mówiące o tym, że praw-dziwie dojrzałym programistą stajemy się wówczas, gdy zaprojektujemy i zrealizujemy swój pierwszy własny język programowania, znajduje swoje poparcie w nauce. Najważniejsza pozycja monograficzna poświęcona programowaniu - "Sztuka programowania" prof. D. Knutha - powstała jako próba zgromadzenia w jednym opra-cowaniu wszystkich znanych algorytmów mogących stać się elementami kompilatora lub interpretera języka programowania.

CELE STUDIÓW

Absolwent studiów będzie trojakiego rodzaju kompetencje:
1. Nabędzie umiejętność programowania złożonych aplikacji w języku Clojure.
2. Będzie potrafił projektować i implementować dziedzinowe języki programowania w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania
3. Będzie potrafił projektować i implementować języki dziedzinowe osadzone w języku-hoście (Clojure, Java) z wykorzystaniem mechanizmów funkcyjnego stylu programowania.
Osoba posiadająca te umiejętności to programista lokujący się na poziomie zbliżonym do mistrzowskiego, ra-dzący sobie z najtrudniejszymi problemami występującymi w programowaniu, zgodnie z obecnym stanem wie-dzy.

ADRESACI STUDIÓW

Nasza oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia informatyczne lub o pokrewnym charakterze (np. matematyka, fizyka, ekonometria, elektronika/telekomunikacja) 3, 4, 5 letnie. Wymogiem jest umiejętność pro-gramowania w języku Java lub C# lub C++, lub innym zorientowanym obiektowo.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna

Architektura i budownictwo

Psychologia

Filologia angielska

Bezpieczeństwo