Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

  • dr inż. Piotr Goetzen

Certyfikowany Instruktor Cisco CCNP, CCDP, PaloAlto, i in. Opracował nowatorskie programy kształcenia na specjalnościach „sieciowych” i „systemowych”. Jest propagatorem praktycznego podejścia do studiowania. „Im więcej praktyki, tym łatwiej nasz absolwent znajdzie dobrze płatną pracę w wyuczonym zawodzie”. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech, Słowenii, Czech i Słowacji oraz Portugalii w zakresie prowadzonych wspólnie projektów naukowych i wymiany studentów. Na co dzień współpracuje z przemysłem IT (sieci komputerowe – administracja, projektowanie, bezpieczeństwo systemów IT).

  • dr inż. Konrad Grzanek

Programista specjalizujący się w programowaniu funkcyjnym, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, przy tym – nauczyciel akademicki i naukowiec posługujący się metodami machine learning w badaniach związanych z oceną jakości oprogramowania.

CELE STUDIÓW

Absolwent studiów będzie trojakiego rodzaju kompetencje:
1. Nabędzie umiejętność programowania złożonych aplikacji w języku Clojure.
2. Będzie potrafił projektować i implementować dziedzinowe języki programowania w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania
3. Będzie potrafił projektować i implementować języki dziedzinowe osadzone w języku-hoście (Clojure, Java) z wykorzystaniem mechanizmów funkcyjnego stylu programowania.
Osoba posiadająca te umiejętności to programista lokujący się na poziomie zbliżonym do mistrzowskiego, ra-dzący sobie z najtrudniejszymi problemami występującymi w programowaniu, zgodnie z obecnym stanem wiedzy.

Tworzenie dziedzinowych języków programowania jest obecnie jedną z najważniejszych metod osiągania wysokiej jakości 
w oprogramowaniu. Teoria i praktyka kompilacji leżąca u podstaw realizacji tego rodzaju rozwiązań jest jedną z kluczowych kompetencji dojrzałego programisty. Popularne stwierdzenie, mówiące o tym, że praw-dziwie dojrzałym programistą stajemy się wówczas, gdy zaprojektujemy i zrealizujemy swój pierwszy własny język programowania, znajduje swoje poparcie w nauce. 

ADRESACI STUDIÓW

Nasza oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia informatyczne lub o pokrewnym charakterze (np. matematyka, fizyka, ekonometria, elektronika/telekomunikacja) 3, 4, 5 letnie. Wymogiem jest umiejętność pro-gramowania w języku Java lub C# lub C++, lub innym zorientowanym obiektowo.