Badania i działania diagnostyczne i postdiagnostyczne w pracy psychologicznej i pedagogicznej NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Badania i działania diagnostyczne i postdiagnostyczne w pracy psychologicznej i pedagogicznej

Podstawa prawna:

- nauczyciele - art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189, z późn. zm.) - obowiązek ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele szkolenia: wzrost kompetencji zawodowych w zakresie stosowania narzędzi diagnostycznych w pracy psychologicznej i pedagogicznej, podwyższenie efektywności stosowania instrumentów wsparcia oraz kompetencji w posługiwaniu się nimi i prowadzeniu postępowania postdiagnostycznego.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne:

             - studenci kierunku pedagogika i psychologia;

             - nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół;

             - kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy instytucji i organizacji pomocowych pracujących z małoletnimi;

             - zainteresowani podniesieniem kompetencji pedagogicznych rodzice.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

  1. Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych w pracy psychologicznej i pedagogicznej.
  2. Instrumenty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych i procedury postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego (m.in. procedury postępowania w przypadku uczniów z różnymi trudnościami, dysfunkcjami – zarówno, jeśli chodzi o proces diagnostyczny, jak i o aspekty związane z czasem oczekiwania na badanie czy sposobem jego prowadzenia oraz postępowania postdiagnostycznego, czyli wsparcia dla ucznia po przeprowadzonej diagnozie).
  3. Pilotażowe wdrożenie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy.

Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
  • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
  • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
  • każde szkolenie praktyczne prowadzone jest przez dwóch trenerów;
  • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie  studentów do zawodu nauczyciela, podniesienie skuteczności pracy pedagogów szkolnych; trafne identyfikowanie problemów wychowawczych w pracy pedagogicznej, nabycie kompetencji w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia/wychowanka, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Cena: 450,00 PLN

Kadra: doświadczeni w pracy pedagogicznej praktycy - pedagodzy i psychologowie z  łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych,, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo