Edukacja włączająca NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Edukacja włączająca  (szkolenie doskonalące).

Podstawy prawne: Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH: DOSTĘP I JAKOŚĆ; Salamanka, Hiszpania 7-10 czerwca 1994 r. UNESCO 1994; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Liczba godzin dydaktycznych: 12

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z ideą, genezą i uwarunkowaniami prawnymi edukacji włączającej.
 • Zapoznanie z rodzajami specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Poznanie różnicy między edukacją segregacyjną, integracyjną a włączającą.
 • Poznanie metod różnicowania działań w klasie.
 • Poznanie efektywnych działań włączających oraz cech nauczyciela włączającego.

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół powszechnych.

Program szkolenia (w punktach):

 1. Geneza edukacji włączającej.
 2. Od segregacji do włączania.
 3. Kontekstualizacja edukacji włączającej.
 4. Uwarunowania formalno – prawne edukacji włączającej.
 5. Specjalne potrzeby edukacyjne.
 6. Tradycyjne i nowe spojrzenie na niepełnosprawność.
 7. Działania różnicujące pracę w klasie.
 8. Praca z dzieckiem trudnym w klasie włączającej.
 9. Metoda STICORDI w edukacji włączającej.

Forma zaliczenia kursu/szkolenia: przygotowanie projektu edukacyjnego.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwent kursu ma pełną świadomość idei włączania. Potrafi określić jego cechy i ramy, w tym ramy prawne. Potrafi stworzyć w swojej klasie atmosferę włączającą. Rozumie, iż włączanie to nie tylko idea dotycząca niepełnosprawności, ale też każdej „inności” dziecka: kulturowej czy środowiskowej. Potrafi wprowadzać różnorodne metody pracy w klasie.

Cena: 400 zł

Kierownik Merytoryczny szkolenia i kadra: dr Adam K. Gogacz, dr Mariola Świderska

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo