Interwencja kryzysowa - współpraca z instytucjami wsparcia NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Interwencja kryzysowa - współpraca z instytucjami wsparcia

Podstawa prawna:

- nauczyciele - art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189, z późn. zm.) - obowiązek ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z terminologią, psychologicznym rozumieniem kryzysu, mechanizmami radzenia sobie z kryzysem;
 • poznanie i umiejętność rozpoznawania kryteriów wskazujących na stan kryzysu oraz rodzaj (kryzysy przemiany, traumatyczne, chroniczne);
 • pozyskanie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem, analizy realnego systemu wsparcia społecznego;
 • nauka tworzenia skutecznych indywidualnych planów pracy z klientem;
 • zaznajomienie z adresami i punktami w których można znaleźć pomoc dla osób doświadczających negatywnych przeżyć (osób w kryzysie).

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne:

           -  studenci kierunku pedagogika i psychologia;

           -  nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół;

           -  kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy instytucji i organizacji pomocowych (także pracujacych z małoletnimi);

           -  rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani podniesieniem kompetencji pedagogicznych;

           -  organizatorzy pracy opiekuńczej i wychowawczej dzieci i młodzieży.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu (psychologiczne rozumienie kryzysu, rodzaje sytuacji kryzysowych, mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem /coping/, teorie kryzysu, czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej).
 2. Interwencja kryzysowa w praktyce – cele i etapy interwencji kryzysowej (tworzenie kontaktu emocjonalnego z osobą w kryzysie, zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego, rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem).
 3. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego.
 4. Specyfika telefonicznej interwencji kryzysowej.
 5. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom w kryzysie.
 6. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej:
 • sześcioetapowy model interwencji kryzysowej,
 • diagnoza natężenia kryzysu,
 • system oceny selekcyjnej i ocena stanu klienta.
 1. Kontakt i relacja terapeutyczna w interwencji (wysłuchiwanie w interwencji kryzysowej, komunikacja i sposób działania w interwencji kryzysowej).
 2. Modele interwencji kryzysowej.
 3. Interwencja kryzysowa w praktyce – ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.
 4. Instytucje wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Forma zajęć:

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku, odgrywanie ról;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia.

Korzyści:

             zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego;

             nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;

             pozyskanie informacji o instytucjach służących pomocą w sytuacjach kryzysowych;

             wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, a lepsze przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela,

             podniesienie skuteczności pracy pedagogów szkolnych;

             podwyższenie kompetencji w zakresie organizacji, prowadzenia i nadzoru działań w sytuacjach kryzysowych;

             poszerzenie wiedzy o interwencji kryzysowej.

Cena: 450,00 PLN

Kadra: doświadczeni w pracy pedagogicznej praktycy - pedagodzy i psychologowie z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonariusze służb, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo