Kompetentny wychowawca NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kompetentny wychowawca – kurs doskonalący

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych:  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele kursu: Doskonalenie umiejętności wychowawczych w pracy z klasą, grupą; wykorzystanie wiedzy o procesie grupowym do planowania pracy wychowawczej.

Adresaci kursu/szkolenia/wymagania wstępne: czynni nauczyciele, kandydaci na nauczycieli (studenci kierunków pedagogicznych).

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia:

Przepisy prawa dotyczące pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktyki, prawa ucznia. Zadania wychowawcy klasowego. Najnowsze zjawiska społeczne dotykające młodzież. Skuteczna integracja klasy jako narzędzie zapobiegania agresji. Nastolatek w Internecie – implikacje dla dydaktyki i wychowania. Współpraca z instytucjami w środowisku szkoły. Diagnoza indywidualnych i rozwojowych potrzeb wychowawczych uczniów oraz zadań wychowawcy wynikających z tych potrzeb. Dyscyplina w klasie. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze i jego rodziną. Systemowe narzędzia wspierające pracę wychowawcy: Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny, inne programy, zespoły wychowawcze itp.

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie      do zawodu nauczyciela w przypadku studentów.

Cena: 70,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym doświadczeni nauczyciele, wychowawcy, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo