Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów - mediacje i negocjacje NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów - mediacje i negocjacje

Podstawa prawna:

- nauczyciele - art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189, z późn. zm.) - obowiązek ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności identyfikowania źródeł konfliktów w organizacji.
 • Poznanie mechanizmów i natury sporów.
 • Wzrost umiejętności rozwiązywania nieporozumień w praktyce.
 • Poznanie strategii zarządzania konfliktami.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat kontrolowania i zakańczania sytuacji konfliktowych.
 • Przedstawienie czynników i okoliczności, sprzyjających konfliktom.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne:

             studenci kierunku pedagogika i psychologia;

             nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół;

             kierownicy i kadra zarządzająca podmiotów gospodarczych i instytucji;

             kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy instytucji i organizacji pomocowych (także pracujacych z małoletnimi);

             rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani podniesieniem kompetencji pedagogicznych;

             organizatorzy pracy opiekuńczej i wychowawczej dzieci i młodzieży.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

 1. Konflikt (rodzaje, rozpoznawanie przyczyny, konsekwencje pozytywne i negatywne sporów).
 2. Komunikowanie w konflikcie (dynamika, metody doprowadzania do zmiany, zniekształcenia komunikacji.
 3. Rozwiązywanie konfliktów - rozróżnienie pomiędzy zachowaniem a wartościami stron
 4. Metody zarządzania konfliktem (stymulowanie, ograniczenie, rozwiązywanie, negocjacje, mediacja).
 5. Analiza transakcyjna w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych (rodzaje stanów “ja”, sterowanie relacją poprzez tworzenie komunikatów, budowanie komplementarnych relacji między stronami w konflikcie, rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji).
 6. Identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych (diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania, strategie w pokonywaniu impasów i metody prowadzenia zespołu do celu, wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów, bariery w komunikacji interpersonalnej, formułowanie nowych strategii komunikowania się).
 7. Komunikacja asertywna (prowadzenie rozmowy dyscyplinującej /zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnej krytyki, formułowanie rozwiązań na przyszłość/ i motywującej /zbieranie informacji, kryteria formułowania ocen, wyrażanie konstruktywnych pochwał i krytyki, budowanie planów na przyszłość/.
 8. Błędy w zarządzaniu konfliktem:
 • eskalacja zaangażowania,
 • mityczność ograniczonego tortu,
 • zakotwiczenie,
 • przyjmowanie perspektywy,
 • dostępność informacji,
 • przekleństwo zwycięzcy,
 • nadmierna pewność siebie.

Forma zajęć:

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy psychopedagogicznej (case study), miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia.

Korzyści:

Podwyższenie kompetencji w zakresie:

             przewidywania i rozpoznawania konfliktu w początkowym stadium,

             identyfikowania przyczyn konfliktów,

             konstruktywnego zarządzania konfliktem,

             sprawnego własnego funkcjonowania w sytuacji konfliktowej,

             obiektywnego uczestniczenia w konfliktach,

             odczytywania mowy ciała,

             zrozumiałego prezentowania swoich argumentów.

             kreowania postawy asertywnej,

             redukowania agresji,

             rozpoznawania pułapek oraz eliminowania najczęściej popełnianych błędów w rozwiązywaniu konfliktów.

Cena: 450,00 PLN

Kadra: doświadczeni w pracy psychologicznej i pedagogicznej praktycy - pedagodzy i psychologowie z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonariusze służb, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo