Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

Liczba godzin dydaktycznych: 150+ 20h zajęć praktycznych.

Cele kursu/: uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych przez czynnych zawodowo nauczycieli praktycznej nauki zawodu; uzyskanie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez MEN.

Adresaci kursu//wymagania wstępne:

- świadectwo dojrzałości,

- 2- letni staż pracy w zawodzie,

- dokument potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, którego osoba będzie nauczać.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Program kursu (ramowy):

  1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu.
  2. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu.
  3. Proces praktycznego kształcenia zawodowego.
  4. Podstawy prawne praktycznej nauki zawodu.
  5. Baza techniczno-dydaktyczna praktycznej nauki zawodu.
  6. Asortyment prac dydaktyczno-produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu.
  7. Zasady i metody nauczania praktycznej nauki zawodu.
  8. Typy i struktura zajęć, środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela.
  9. Kontrolowanie i ocenianie uczniów.

Forma zaliczenia kursu: uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów związanych  z programem kursu.

Sylwetka absolwenta kursu: Kurs nadaje przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Cena: 1000,00 PLN

Kierownik merytoryczny kursu oraz kadra: wykładowcy – praktycy SAN.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo