Kurs na Wychowawcę form wypoczynku dzieci i młodzieży Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

!!! Uwaga > rekrutacja przedłużona do 15-06-2018 !!!

KURS NA WYCHOWAWCĘ FORM WYPOCZYNKU
Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
Miejsce realizacji: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Realizowana liczba godzin dydaktycznych: 36 

Cena kursu: 120 zł

Cena kursu dla studentów i absolwentów SAN oraz tegorocznych maturzystów:  90 zł

Adresaci kursu: osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Programy organizowanych kursów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016r., poz. 452.

 

Szczegółowa tematyka zajęć

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. a) koordynacyjna rola władz oświatowych,
 2. b) obowiązujące przepisy,
 3. c) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

 1. a) rada wychowawców,
 2. b) grupa jako zespół wychowawczy,
 3. c) organizacja i rozkład dnia,
 4. d) regulamin uczestnika wypoczynku.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

 1. a) opracowanie planu wychowawczego grupy,
 2. b) dokumentacja wychowawcy,
 3. c) obowiązki wychowawcy grup,
 4. d) metody i formy realizacji planów wychowawczych.

Ruch i rekreacja:

 1. a) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego,
 2. b) metody nauki technik pływania,
 3. c) gry i zabawy ruchowe,
 4. d) gry zespołowe,
 5. e) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka,
 6. f) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:

 1. a) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,
 2. b) organizacja wycieczek,
 3. c) organizacja biwaków,
 4. d) gry terenowe.

Zajęcia kulturalno – oświatowe:

 1. a) cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych,
 2. b) organizacja zajęć kulturalno – oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich,
 3. c) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia,
 4. d) prowadzenie kroniki,
 5. e) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,
 6. f) gry i zabawy świetlicowe,
 7. g) konkursy, wystawy, dyskusje,
 8. h) śpiew, muzyka, plastyka itp.

Zajęcia praktyczno – techniczne:

 1. a) cele i zadania zajęć praktyczno – technicznych,
 2. b) formy i rodzaje zajęć praktyczno – technicznych,
 3. c) prace dekoracyjne i zdobnicze,
 4. d) indywidualne zainteresowania uczestników,
 5. e) rozwój zainteresowań uczestników.

Prace społecznie użyteczne:

 1. a) cele i zadania prac społecznie użytecznych,
 2. b) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat,
 3. c) prace w zakresie samoobsługi,
 4. d) prace na rzecz miejsca wypoczynku,
 5. e) prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:

 1. a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postepowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
 2. a) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.

Udzielanie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

Egzamin

 Każdy Uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu - spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Wychowawcy form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

Dział Studiów Podyplomowych Społecznej Akademii Nauk
Sienkiewicza 9, 90 – 113 Łódź
tel. 42 664 66 99, e – mail:  podyplomowe@san.edu.pl

 

 

Informujemy, iż szczegółowe harmonogramy poszczególnych kursów zostaną przedstawione po zapisaniu się na nie wymaganego minimum kandydatów.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo