Metody coachingowe jako forma wsparcia pracy z nieletnim NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Metody coachingowe jako forma wsparcia pracy z nieletnim

Podstawa prawna:

- nauczyciele - art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz.1189, z późn. zm.) - obowiązek ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Cele szkolenia:

             przybliżenie uczestnikom szkolenia metody coachingu i istoty tej formy pracy,

             umożliwienie zrozumienie procesowości coachingu, roli coacha i coachee oraz specyfiki relacji pozbawionej elementu oceny,

             nauczenie korzystania z podstawowych narzędzi coachingowych pozwalających wejść w relację i rozmawiać z wychowankiem o celu, a nie o problemie.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne:

             studenci pedagogiki;

             nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół;

             kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy instytucji i organizacji pomocowych  pracujacych z nieletnimi;

             rodzice i opiekunowie prawni zainteresowani podniesieniem kompetencji pedagogicznych;

             organizatorzy pracy opiekuńczej i wychowawczej dzieci i młodzieży.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach, ćwiczenia praktyczne.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

 1. Coaching, a psychoterapia, consulting i szkolenia.
 2. Rodzaje coachingu ze względu trzy grupy kryteriów.
 3. Coaching dwu i trójstronny.
 4. Kodeksy etyczne coachingu.
 5. Dylematy etyczne pojawiające się w coachingu.
 6. Etapy coachingu wraz z przykładowymi formularzami do pracy:

- zawarcie kontraktu,

- ustalanie celów coachingu: cele wychowanka, coacha (i sponsora),

- testy osobowości jako wstęp do pracy coachingowej - na przykładzie testu MBTI ( Myers- Briggs),

- narzędzia coachingu: wizualizacja celu, mocne strony klienta, pytania coachingowe, zadania domowe, afirmacje, przykłady zadań coachingowych.

 1. Przebieg sesji.
 2. Trudne sytuacje (opór wychowanka, pozorny entuzjazm, brak kroku do przodu) - dlaczego się pojawiają i jak sobie z nimi radzić.
 3. Raport z coachingu.
 4. Osoba coacha (zadania coacha i jego zakres odpowiedzialności, szkoły i szkolenia dla przyszłych coachów).
 5. Osoba coachowana – warunki skuteczności coachingu w pracy psycho-pedagogicznej.

Forma zajęć:

- interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;

- wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;

- wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;

- uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia.

Korzyści: przyswojenie wiedzy z zakresu prowadzenia rozmowy coachingowej, zawarcia kontraktu z osobą coachowaną, przeprowadzenia sesji coachingu, przygotowania raportu z coachingu, zastosowania w praktyce wybranych narzędzi coachingowych.

Cena: 450,00 PLN

Kadra: doświadczeni w pracy psychologicznej i pedagogicznej praktycy - pedagodzy i psychologowie z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonariusze służb, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo