Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i uczniów NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Odpowiedzialność prawna nauczycieli, rodziców i uczniów - szkolenie

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele szkolenia:  wzrost świadomości dotyczącej odpowiedzialności prawnej nauczyciela,  rozwój kompetencji zawodowych.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do kadry kierowniczej systemu oświaty, studentów i nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także zainteresowanych rodziców.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia: 

Odpowiedzialność nauczycieli (uchybienia przeciwko porządkowi pracy, uchybienie godności zawodu nauczyciela, czyli odpowiedzialność dyscyplinarna, zadania dyrektora w przypadku stwierdzenia uchybienia godności zawodu nauczyciela, tryb postępowania dyscyplinarnego, odpowiedzialność cywilna nauczycieli, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za powierzone mienie, wypadek ucznia- odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego  i ustawy o systemie oświaty, ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego Odpowiedzialność rodziców i uczniów, rodzice biologiczni i prawni opiekunowie w świetle uregulowań kodeksu rodzinnego, sytuacja prawna eurosierot i obowiązki szkoły w tym zakresie, obowiązki i odpowiedzialność rodziców w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, egzekwowanie obowiązku szkolnego przez szkołę, odpowiedzialność materialna rodziców za dzieci, odpowiedzialność prawna ucznia  a jego wiek. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej, podstawy prawne, definicja danych osobowych, dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych pracowników ubiegających się o pracę, dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły, uczniów i ich rodziców, praktyczne rady w świetle nowych przepisów RODO.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie do zawodu nauczyciela w przypadku studentów.

Cena: 70,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie prawa oświatowego i odpowiedzialności prawnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo