Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym- szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 10

Cele szkolenia: poznanie aspektów prawnych, form i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: czynni nauczyciele, kandydaci na nauczycieli (studenci kierunków pedagogicznych).

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15

Ramowy program szkolenia: 

Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wspieranie ucznia w rozwijaniu jego indywidualnego potencjału, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Koordynacja i integracja pracy wychowawczej dotyczącej całej klasy z działaniami wobec uczniów doświadczających trudności.

Zasady i metody pracy z uczniem ze SPE: niepełnosprawnym ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z ADHD.

Ogólne zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: umiejętność analitycznego odczytywania orzeczeń poradni psychologiczno –pedagogicznych, konstruowanie IPET.

Ewaluacja i dokonywanie oceny efektywności pracy z uczniem o SPE.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Korzyści: wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, poznanie sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; lepsze przygotowanie do zawodu nauczyciela w przypadku studentów.

Cena: 100,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo