Praca z uczniem w klasie integracyjnej; funkcje nauczyciela wspomagającego NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Praca z uczniem w klasie integracyjnej; funkcje nauczyciela wspomagającego – szkolenie.

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele szkolenia:  wzrost kompetencji zawodowych, w szczególności dotyczących pracy w klasie integracyjnej dla czynnych nauczycieli.

Adresaci szkolenia/wymagania wstępne: szkolenie skierowane do studentów i nauczycieli różnych typów szkół.

Forma zaliczenia szkolenia: uczestnictwo w zajęciach/projekt grupowy.

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 10

Ramowy program szkolenia:

Podstawy prawne funkcjonowania oddziałów integracyjnych. Idea kształcenia integracyjnego i włączającego. Współpraca nauczyciela wiodącego oraz wspierającego w planowaniu procesu dydaktycznego. Specyfika kształcenia uczniów z różnymi niepełnosprawnościami – wymiar dydaktyczny i terapeutyczny. Zasady konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpraca nauczycieli z klasy integracyjnej z rodzicami i specjalistami.

Korzyści: znajomość zasad funkcjonowania klas integracyjnych, wzrost kompetencji zawodowych; lepsze przygotowanie do zawodu nauczyciela – dla studentów

Cena: 150,00 PLN

Kadra: wykładowcy – praktycy SAN, w tym specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo