Wielokulturowość NOWOŚĆ !!! Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Bełchatów, Radomsko

Wielokulturowość w klasie szkolnej - przygotowanie pracowników szkoły do pracy z dziećmi cudzoziemskimi – doskonalenie kompetencji pracy w wielokulturowej klasie (szkolenie doskonalące).

Podstawa prawna: Szczegółowy zakres zadań nauczyciela nakłada na niego obowiązek ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (ze zm.: Dz.U. 2017, poz.1189) (art. 6 pkt 3a, art.42 ust.2 pkt.3).

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cele kursu/szkolenia:

  • Nabycie wiedzy na temat tego, czym jest, a czym nie jest kultura oraz jak człowiek funkcjonuje w tzw. kręgach kulturowych.
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania i tworzenia narzędzi do pracy w klasie wielokulturowej.
  • Poznanie rodzajów edukacji kulturowej.
  • Zrozumienie konieczności podejścia międzykulturowego (wielorakiego) w klasie szkolnej.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy szkół.

Program szkolenia:

  1. Czym jest kultura, wiedza kulturowa.
  2. Człowiek w kulturze – stratyfikacja środowisk kulturowych.
  3. Typy edukacji kulturowej; na czym polegają: edukacja wielokulturowa, międzykulturowa; co to jest: transkulturowość?
  4. Metody pracy w środowisku wielokulturowym.
  5. Dostępne materiały do pracy w klasie międzykulturowej.
  6. Współpraca szkoły z rodzinami wielokulturowymi.

Forma zaliczenia szkolenia:

Obecność i aktywny udział, w szczególności w aktywnościach warsztatowych.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwent kursu rozumie konieczność podejścia międzykulturowego w klasie szkolnej, jest przygotowany do pracy z dziećmi cudzoziemskimi oraz ich rodzicami, ale również do pracy   z dziećmi rodzimymi, obcującymi z dziećmi cudzoziemskimi. Jest wyposażony w narzędzia do pracy w klasie wielokulturowej. Jest pozbawiony lęku przed wielokulturowością.

Cena: 350 zł 

Kierownik merytoryczny szkolenia: Dr Adam K. Gogacz – ekspert międzynarodowy w dziedzinie edukacji międzykulturowej oraz kształcenia kompetencji społecznych u dzieci  w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo