Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Paweł Ślaski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Autor licznych publikacji dotyczących zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, projektowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Długoletni nauczyciel akademicki, autor i współautor projektów naukowo-badawczych z obszaru ekonomii i zarządzania logistycznego.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr do zarządzania pionem logistyki przedsiębiorstwa. Główny nacisk skierowany jest na aspekty praktyczne w zarządzaniu logistyką (sferami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji) włączając w to zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy  jakości w logistyce oraz systemy informatyczne wspomagające logistykę. Wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków z firm logistycznych, obejmują zagadnienia zarządzania logistycznego ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego w konstruowaniu i rozwiązywaniu problemów logistycznych. Uczestnicy studiów mają możliwość praktycznego wykorzystania technik komputerowych w zagadnieniach planowania zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (systemy klasy MRP,DRP, ERP oraz WMS).

Słuchacz studiów podyplomowych po uprzednim zdaniu egzaminu może otrzymać  Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO-9001nadawany przez Centrum Certyfikacji Jakości. Otrzymany Certyfikat nie skutkuje wzrostem opłat za ww. studia.

 

Główne cele kształcenia

  • Doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania logistyką
  • Doskonalenie umiejętności stosowania metod, technik i narzędzi do projektowania procesów logistycznych
  • Wykształcenie kadr logistycznych, specjalistów-praktyków potrafiących elastycznie reagować na turbulencję gospodarki rynkowej.

ADRESACI STUDIÓW

  • logistycy
  • pracownicy administracji
  • wszystkie podmioty logistyczne z sektora publicznego jak i prywatnego

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia

Studia trwają dwa semestry w łącznej liczbie 30 zjazdów

Liczba godzin wynosi 180, w tym: 42 godz.- wykłady, 128 godz.-  ćwiczenia oraz 10 godz.- konwersatoria.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych jest frekwencja wynosząca minimum 80%, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.