Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu NOWOŚĆ !!! Nawet do 80 % dofinansowania !!! NOWOŚĆ !!!

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Bełchatów, Radomsko

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania nawet do 80% !!!

Sprawdź szczegóły na:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=182050

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: wspolpraca@san.edu.pl

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

Dr Barbara Olszewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki (U Ł, WSP w Łodzi) Dyrektor placówki oświatowej, specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji zawodowej i planowania ścieżki kariery Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji, w tym poświęconych problematyce rozwoju zawodowego takich jak Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, oraz Mój zawód – moja praca – moja przyszłość. Perspektywy osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w projektach unijnych, w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy projekcie norweskim Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno -  zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin, prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce.

Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji, rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, a w tym zrachowaniami  suicydalnymi. Propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.

Promotor prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej. Założyciel Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej.

Dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012r.).

Studia umożliwiają uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji, pracy opiekuńczo – wychowawczej osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem autyzmu. Celem studiów jest zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną - dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych. Zdobycie wiedzy psychologiczno - pedagogicznnej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieci i młodzieży z autyzmem), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Umożliwiają  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik (ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań) pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z cechami autyzmu.

Dla osób zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela studia będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego lub/i zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem dzieci, uczniów, wychowanków  z autyzmem. 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem we wszystkich typach szkół placówek oświatowych
tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,   ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą
im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem, związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym, społecznym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo