Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN KIERUNKU

dr Barbara Olszewska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)


Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej oraz  planowania ścieżki kariery. Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN „Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego”. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych problematyce rozwoju zawodowego np.” Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”,” Mój zawód – moja praca – moja przyszłość” ,”Perspektywy osób z niepełnosprawnością”. Uczestniczyła w projektach unijnych , w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy  norweskim projekcie „Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno- zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin” prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce. Jest  założycielem Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej. Obecnie pełni również funkcje dyrektora publicznej placówki z trzydziestoletnim doświadczeniem i o znaczących sukcesach w edukacji dzieci.
Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, w tym zachowaniami  suicydalnymi, propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.
Jest promotorem licznych prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej.

 

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego. 
Studia ukierunkowane są na przygotowanie kadr do realizacji przez przedszkola i szkoły. 
Cele studiów podyplomowych:
• zdobycie wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży - ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych;
• zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET);
• zdobycie umiejętności do pracy diagnostyczno- terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;
•  pozyskanie  wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik  pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością(ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań);
• nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).
Osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2020/2021 - 2KIERUNKI

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2020/2021 (2 KIERUNKI)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021