Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Mariola Świderska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, od roku 2015 magister pedagogiki.
Z kierunkiem pedagogika związana od roku 1999, a od kilku lat również z kierunkiem praca socjalna, gdzie sprawuje funkcję  menedżera.
Wieloletni nauczyciel akademicki: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ( prodziekan na kierunku pedagogika do roku 2008), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu ( dziekan w latach 2005-2008), od 2010 roku -  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi , gdzie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz  Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.
Od roku 2011 sekretarz redakcji kwartalnika „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” (ISSN: 2082-8411) a od września 2018 roku -  redaktor  naczelny.
Certyfikowany trener i nauczyciel w zakresie wdrażania metody projektów.
Współorganizatorka procesu kształcenia studentów pedagogiki i pracy socjalnej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Autorka podręcznika dla studentów zatytułowanego: „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania”, jak również autorka licznych publikacji w recenzowanych czasopismach, autorka monografii „Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie”, rozdziałów w monografiach, szczególnie w obszarach dotyczących problemu starości i starzenia oraz zjawiska otyłości. Jest redaktorem kilku książek – ostatnia to „Family and Health” (2018), powstała przy współudziale wybitnych ludzi nauki z terenu Polski oraz „Wybrane aspekty starości i starzenia się” (2018) będącej zbiorem artykułów studentek pracy socjalnej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa żywieniowego oraz skryptów dla studentów z obszaru edukacji zdrowotnej – w tym zdrowego żywienia i biomedycznych aspektów ontogenezy człowieka.
Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika oraz praca socjalna.
W ramach współpracy międzynarodowej prowadziła wykłady na terenie Slowacji, w tym np.  „Potreba podporovať deti a mladých ľudí, ktorí trpia obezitou“.
W ramach projektu: „Program „teaching and learning centre” dla nauczycieli akademickich Społecznej Akademii Nauk” uczestniczyła w następujących szkoleniach:
- Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela.
- Komputerowe wspomaganie nauczania-wykorzystywanie technologii informatycznych e-nauczanie.
- Obsługa programów do statystycznej obróbki danych.
-  Technologie mobilne w edukacji procesów komunikacji.
W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk” uczestniczy w kursie doskonalącym dla nauczycieli akademickich a swoje umiejętności i kompetencje podnosi uczestnicząc regularnie w licznych kursach , szkoleniach oraz projektach badawczych.

 

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to trzysemestralny program nadający kwalifikacje pedagogiczne. Studia  są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe cele w szkole lecz nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie efektów kształcenia określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej . Celem jest nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest każdy absolwent studiów wyższych  II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich chcący  uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty. Słuchaczem może zostać również absolwent studiów I stopnia, jednakże kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela uzyska dopiero z chwilą ukończenia studiów II stopnia.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które nadaje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz instytucjach oświatowych i jest zgodne z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2020/2021 - 2KIERUNKI

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2020/2021 (2 KIERUNKI)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021