RESOCJALIZACJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ - NOWOŚĆ !!! PEDAGOGIKA - 7 KIERUNKÓW 2020/2021

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN KIERUNKU

dr Barbara Olszewska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej oraz  planowania ścieżki kariery. Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN „Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego”. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych problematyce rozwoju zawodowego np.” Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”,” Mój zawód – moja praca – moja przyszłość” ,”Perspektywy osób z niepełnosprawnością”. Uczestniczyła w projektach unijnych , w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy  norweskim projekcie „Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno-  zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin” prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce. Jest  założycielem Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej. Obecnie pełni również funkcje dyrektora publicznej placówki z trzydziestoletnim doświadczeniem i o znaczących sukcesach w edukacji dzieci.
Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, w tym zachowaniami  suicydalnymi, propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.
Jest promotorem licznych prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej.

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz wychowawcy
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Studia  przygotowują absolwentów do realizacji zadań określonych przepisami rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2017 r., poz. 1578, z 2018 r., poz. 1485).
Mają charakter doskonalący, w zakresie rozwiązywania przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach trudnych, narastających w środowisku rówieśniczym sytuacji konfliktowych, poprzez przedstawienie zainteresowanym możliwych wzorców rozwiązań oraz ewentualnych konsekwencji prawnych dla szkoły i nauczycieli, jakie niesie za sobą niedopełnienie ciążących na nich obowiązków w kontekście cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym, prawnokarnym oraz dyscyplinarnym.
Cele studiów podyplomowych:
• zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy nieprzystosowania społecznego i zagrożenia nieprzystosowaniem społecznym
• nabycie wiedzy z zakresu: psychologicznych aspektów kryzysu i funkcjonowania w sytuacji kryzysowej, diagnozy i kontaktu w psychologicznej interwencji kryzysowej, form interwencji kryzysowej oraz dylematów interwencji kryzysowej
• przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami, ogólnie definiowanym środowiskiem i grupami społecznymi, wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego
• przygotowanie do pracy w środowisku szkolnym z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.
• uzyskanie  wiedzy dotyczącej współczesnej myśli resocjalizacyjnej w zakresie pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej
• nabycie umiejętności - zajmując stanowisko nauczyciela w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej – do diagnozowania i organizowania środowiska wsparcia dla uczniów z zaburzeniami zachowania
• pozyskanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji,
• wyposażenie w  wiedzę niezbędną do realizacji projektów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalnych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).
Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie  i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym np.:  w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach kuratorskich, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, zakładach karnych.
 

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko rozumianej resocjalizacji. Uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z niedostosowaniem społecznym. Nabywają umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Zdobywają kompetencje komunikacyjne w obszarze relacji wychowawczych i interpersonalnych. Nabywają kompetencje  do prowadzenia mediacji i negocjacji w środowisku szkolnym. Pozyskają wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji i wychowania.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2020/2021 - 2KIERUNKI

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2020/2021 (2 KIERUNKI)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021