Dowiedz sie więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Barbara Olszewska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej oraz  planowania ścieżki kariery. Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN „Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego”. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych problematyce rozwoju zawodowego np.” Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”,” Mój zawód – moja praca – moja przyszłość” ,”Perspektywy osób z niepełnosprawnością”. Uczestniczyła w projektach unijnych , w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy  norweskim projekcie „Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno-  zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin” prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce. Jest  założycielem Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej. Obecnie pełni również funkcje dyrektora publicznej placówki z trzydziestoletnim doświadczeniem i o znaczących sukcesach w edukacji dzieci.

Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, w tym zachowaniami  suicydalnymi, propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.
Jest promotorem licznych prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej.

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

• w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635);
• w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.);
• w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

Cele studiów podyplomowych:
• Poznanie organizacji i prowadzenia procesu szeroko zakrojonej diagnozy funkcjonalnej mającej na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości i potrzeb małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / niepełnosprawnością.
• Poznanie zaburzeń charakterystycznych dla poszczególnych niepełnosprawności małego dziecka,
• Poznanie metod terapeutycznych i form pracy terapeutycznej z dzieckiem.
• Opracowanie diagnozy funkcjonalnej i indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu zalecenia zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
• Poznanie zajęć terapeutycznych prowadzonych zgodnie z programami, potrzebami i możliwościami dziecka.
• Poznanie zasad prowadzenia porad i konsultacji dla  rodziców i opiekunów małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
• Poznanie zasad wspierania rodziny w przygotowaniu i stworzeniu odpowiednich warunków wspierających rozwój dziecka.
• Poznanie wachlarza metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) kierunków: psychologia, pedagogika , pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci.

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując  uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji.