Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Dariusz Nowak (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i wychowawczo - opiekuńczej, informatyki z elementami e-learningu, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog, coach, trener, mediator, terapeuta, wieloletni dyrektor szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wykładowca uczelni wyższych.

Autor projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i Starosty Zgierskiego w Zgierzu oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Brał udział w licznych projektach unijnych, w tym projektach wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół.

Od ponad 18 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym. Specjalizuje się w tematyce z zakresu oceniania kształtującego, mediacji, stylów komunikacji, metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela oraz terapii.

dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy teoretycznej  zakresu tematyki związanej z coachingiem i mentoringiem, nabycie praktycznych umiejętności w pracy metodami coachingowi, opanowanie umiejętności wykorzystania poznanych metod i narzędzi coachingowych ze szczególnym uwzględnieniem coachingu i mentoringu w oświacie.

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z istotą coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk jest położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych umożliwiających rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha ze szczególnym uwzględnieniem procesu coachingu  jako wsparcia w edukacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich chcących zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z coachingiem i mentoringiem w edukacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku posiada odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Posiada również wiedzę z zakresu coachingu, będącą podstawą do planowania i realizowania procesu coachingowego. Zna różne modele pracy z osobą. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w przeprowadzanie zmiany.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo