Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka NOWOŚĆ!!! Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Adam Gogacz (e-mail: agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk z dziedziny pedagogiki kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych również z zakresu e-learningu. Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU 

Oferowane studia spełniają warunki następujących aktów prawnych:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne, do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, a także psychologów pragnących zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie diagnostyki szkolnej i terapii pedagogicznej.

CELE STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

  • celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej oraz umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w wieku wczesnym, przedszkolnym i szkolnym,
  • poznanie metod pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzeniami - w tym zaburzeniami polisensorycznymi, autyzmem itp.
  • nabycie kwalifikacji do pracy w zespołach diagnostycznych oraz kwalifikacji określonych przepisami prawa  do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.  

Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej jak również kwalifikacje do pracy w charakterze nauczycieli wczesnego wspomagania dzieci, prowadzenia diagnozy pedagogicznej, w tym do pracy w szkolnych zespołach diagnostycznych oraz prowadzenia zajęć terapeutyczno – kompensacyjnych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo