Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne NOWOŚĆ !!! Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Dariusz Nowak (e-mail: darnowak@wp.pl)

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu: pedagogiki specjalnej i wychowawczo - opiekuńczej, informatyki z elementami e-learningu, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog, coach, trener, mediator, terapeuta, wieloletni dyrektor szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wykładowca uczelni wyższych.

Autor projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i Starosty Zgierskiego w Zgierzu oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Brał udział w licznych projektach unijnych, w tym projektach wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół.

Od ponad 18 lat jako kurator społeczny w zespole rodzinnym. Specjalizuje się w tematyce z zakresu oceniania kształtującego, mediacji, stylów komunikacji, metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela oraz terapii.

Dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy jest zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole.

Ponadto celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu kształtowania podstaw i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego a także rozwój osobisty doradcy.

Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Wykładowcy pomogą słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych, a także w zdobyciu  umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym.

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne posiadanie przygotowania pedagogicznego).

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, np.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo