Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne Pedagogika (oferta 2019/20

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Dariusz Nowak (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Nauczyciel dyplomowany, wykładowca na wyższych uczelniach. Absolwent UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych  z zakresów: pedagogiki specjalnej i wychowawczo - opiekuńczej, informatyki z elementami e-learningu, coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, pedagog, coach, trener, mediator, terapeuta, wieloletni dyrektor szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Autor projektu „Mediacji szkolnych” realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i Starosty Zgierskiego w Zgierzu oraz szeregu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Uczestnik licznych projektów unijnych, w tym projektów dot.  wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół.

Kurator społeczny w zespole rodzinnym od ponda osiemnastu lat. Specjalizuje się w tematyce z zakresu oceniania kształtującego, mediacji, terapii, stylów komunikacji, metod coachingowych wspierających pracę współczesnego nauczyciela..

dr Adam Gogacz (e-mail: agogacz@san.edu.pl

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z aktualnymi, charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Zadaniem wykładowców jest pomoc słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych i w zdobyciu  umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym.

Słuchacze nabędą, uzupełnią lub rozszerzą wiedzę z zakresu kształtowania podstaw oraz udoskonalą umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego doradcy.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole.

Cel studiów to także nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne jest jednakże posiadanie przygotowania pedagogicznego).

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Ofertę studiów kwalifikacyjnych kierujemy przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego takich jak:: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego itp.

Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)