UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Anna Szczęsna (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwentka WSP w Częstochowie – mgr wychowania przedszkolnego (1991), mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (1992). Od 2002r. nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe na kierunkach: filologia polska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z nowymi technologiami ICT i językiem obcym, prawo pracy i spraw kadrowych, zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości, oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz kurs kwalifikacyjny: sztuka (muzyka, plastyka). Doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu, w klasach I-III, pełnej szkole podstawowej 8-letniej (do 1999r.) i 6- letniej, w gimnazjum, w liceum dla dorosłych. Wieloletni dyrektor szkoły, nagrodzony m.in. Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Egzaminator OKE Łódź. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministra Edukacji Narodowej – udział w ok. 300 postępowaniach na stopień nauczyciela  mianowanego  i dyplomowanego. Kierownik form turystyki szkolnej. Trener oświaty. Bardzo liczne szkolenia z prawa oświatowego, dydaktyczne, wychowawcze, rozwojowe. Autorka innowacji pedagogicznych i programów nauczania oraz publikacji o treści pedagogiczno-społecznej.  Od 2012r. wykładowca SAN, czynny uczestnik konferencji naukowych.

Zainteresowania humanistyczne i pedagogiczne, m.in. pedagogika Marii Montessori i Celestyna Freineta, problematyka wychowawcza, sztuka, życie kulturalne i czas wolny dzieci i młodzieży.

dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Program studiów podyplomowych: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori umożliwia merytoryczne  i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolu oraz na I etapie edukacji (klasy I – III – kształcenie zintegrowane).W trakcie niniejszych studiów podyplomowych studenci poznają także założenia i zastosowanie cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

ADRESACI STUDIÓW

 Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Proponowane studia podyplomowe to kierunek dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu (wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane), by zapewnić sobie stabilizację na oświatowym rynku pracy. To także studia dla nauczycieli nowatorskich, którzy chcą rozwój swoich wychowanków opierać na dorobku słynnych pedagogów, tu: Marii Montessori.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz umiejętności prowadzenia zajęć w tych grupach wiekowych, m.in. metodami Marii Montessori. Absolwent tego kierunku to jednostka refleksyjna i twórcza, przygotowana do wprowadzenia w placówce, w której będzie zatrudniony, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessorii.