Oligofreonopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną NOWOŚĆ!!! Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

dr Barbara Olszewska (podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dyrektor placówki oświatowej, specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej oraz  planowania ścieżki kariery. Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN „Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego”. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych problematyce rozwoju zawodowego np.” Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”,” Mój zawód – moja praca – moja przyszłość” ,”Perspektywy osób z niepełnosprawnością”. Uczestniczyła w projektach unijnych , w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy  norweskim projekcie „Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno -  zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin” prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce. Jest  założycielem Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej.

Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, w tym zachowaniami  suicydalnymi, propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.

Jest promotorem licznych prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej.

dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk w dziedzinie pedagogiki  kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych również z zakresu e-learningu. Promotor ponad stu prac magisterskich i ponad dwustu prac licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Szczegółowe treści kształcenia są zgodne  z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012).

Trzysemestralne studia umożliwiają słuchaczom uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich celem jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych a także wiedzy psychologiczno - pedagogicznnej . Słuchacze nabywają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Celem studiów podyplomowych jest również nabycie przez  słuchaczy wiedzy i umiejętności potrzebnych  do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla słuchaczy zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela studia będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego lub/i zdobycie dodatkowych kwalifikacji

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe dedykowane są absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Ofertę kierujemy w szczególności do nauczycieli, pedagogów, psychologów chcących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z dziećmi, uczniami, wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół placówek oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,   ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych , szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi.

Absolwenci studiów podyplomowych  wyposażeni w kompetencje z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej  uzyskują możliwość diagnozowania i samodzielnego rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych 
z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym i społecznym.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo