Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN KIERUNKU


dr Barbara Olszewska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej oraz  planowania ścieżki kariery. Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN „Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego”. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych problematyce rozwoju zawodowego np.” Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”,” Mój zawód – moja praca – moja przyszłość” ,”Perspektywy osób z niepełnosprawnością”. Uczestniczyła w projektach unijnych , w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy  norweskim projekcie „Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno- zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin” prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce. Jest  założycielem Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej. Obecnie pełni również funkcje dyrektora publicznej placówki z trzydziestoletnim doświadczeniem i o znaczących sukcesach w edukacji dzieci.
Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, w tym zachowaniami  suicydalnymi, propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.
Jest promotorem licznych prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego
Studia ukierunkowane są na przygotowanie kadr do realizacji przez przedszkola i szkoły. 
Cele studiów podyplomowych:
• zdobycie wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży - ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych;
• zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET);
• zdobycie umiejętności do pracy diagnostyczno- terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;
•  pozyskanie  wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik  pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością(ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań);
• nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

Osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie pedagogiki, diagnozy i terapii.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)