Dostępne miasta: Łódź

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

• w resorcie oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635);

• w resorcie zdrowia: w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.);

• w resorcie pomocy społecznej: w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

Cele studiów podyplomowych:
• Poznanie organizacji i prowadzenia procesu szeroko zakrojonej diagnozy funkcjonalnej mającej na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości i potrzeb małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / niepełnosprawnością.
• Poznanie zaburzeń charakterystycznych dla poszczególnych niepełnosprawności małego dziecka,
• Poznanie metod terapeutycznych i form pracy terapeutycznej z dzieckiem.
• Opracowanie diagnozy funkcjonalnej i indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu zalecenia zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
• Poznanie zajęć terapeutycznych prowadzonych zgodnie z programami, potrzebami i możliwościami dziecka.
• Poznanie zasad prowadzenia porad i konsultacji dla  rodziców i opiekunów małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
• Poznanie zasad wspierania rodziny w przygotowaniu i stworzeniu odpowiednich warunków wspierających rozwój dziecka.
• Poznanie wachlarza metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) kierunków: psychologia, pedagogika , pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki, diagnozy i terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)