Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Dorota Nawrat

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu” przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi.

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu uczenia i uczenia się osób dorosłych, z wykorzystaniem e-learningu oraz metod takich jak: coaching. szkolenie, warsztat, trening, projekt. Nastawienie na praktykę pomoże słuchaczom rozwinąć i zbudować własny warsztat metodyczny w pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Zajęcia odbywają się w systemie blended-learning, co oznacza, że część zajęć (głównie teoretycznych), prowadzona jest poprzez platformę internetową do nauczania zdalnego. Zaletą takiej formy zajęć jest to, że student może uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, wykorzystując własny komputer z dostępem do Internetu. Zajęcia praktyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym odbywają się w siedzibie Uczelni  w czasie ustalonych zjazdów weekendowych i  realizowane są w większości metodami aktywizującymi i praktycznymi (ćwiczenia, warsztaty, laboratoria).

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest teoretyczne i  praktyczne przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej  z osobami dorosłymi - do wykonywania zawodu andragoga. Ten przyszłościowy i atrakcyjny zawód funkcjonuje od 1 lipca 2010 roku – wpisany został do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, pod numerem: 235101 i znajduje się w grupie takich zawodów jak: Specjaliści nauczania i wychowania oraz Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania.

Opis zawodu:

Andragog organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje, wspiera i bada różne formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego (zob. też na stronie: www.ata.edu.pl).

Miejsca zatrudnienia:

 • instytucje edukacji dorosłych: szkoły, firmy szkoleniowe i edukacyjne, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku
 • centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 • działy HR i szkoleniowe w przedsiębiorstwach
 • instytucje rynku pracy zajmujące się aktywizacją zawodową dorosłych (agencje zatrudnienia, Urzędy Pracy, Biura Karier, centra pomocy bezrobotnym)
 • placówki kultury, instytucje organizujące czas wolny, placówki opieki
 • instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, portale edukacyjne – prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych.

Przykładowe nazwy stanowisk pracy w zawodzie andragoga:

 • specjalista ds. edukacji dorosłych i wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych
 • specjalista ds. organizacji i prowadzenia szkoleń
 • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych
 • edukator dorosłych
 • doradca/ broker edukacyjny
 • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych
 • organizator  działalności edukacyjnej dorosłych
 • organizator czasu wolnego dla dorosłych
 • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej)
 • pośrednik na rynku edukacyjnym
 • andragog przysięgły w sądzie rodzinnym

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać praktyczne przygotowanie do pracy pedagogicznej z dorosłymi w różnorodnych formach: szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności do:

 • trenerów, szkoleniowców
 • nauczycieli szkół dla dorosłych i innych placówek kształcenia dorosłych
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • animatorów kultury
 • edukatorów
 • pracowników placówek opieki dla dorosłych
 • doradców zawodowych