Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Dorota Nawrat

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu” przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi.

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu uczenia i uczenia się osób dorosłych, z wykorzystaniem e-learningu oraz metod takich jak: coaching. szkolenie, warsztat, trening, projekt. Nastawienie na praktykę pomoże słuchaczom rozwinąć i zbudować własny warsztat metodyczny w pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Zajęcia odbywają się w systemie blended-learning, co oznacza, że część zajęć (głównie teoretycznych), prowadzona jest poprzez platformę internetową do nauczania zdalnego. Zaletą takiej formy zajęć jest to, że student może uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, wykorzystując własny komputer z dostępem do Internetu. Zajęcia praktyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym odbywają się w siedzibie Uczelni  w czasie ustalonych zjazdów weekendowych i  realizowane są w większości metodami aktywizującymi i praktycznymi (ćwiczenia, warsztaty, laboratoria).

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest teoretyczne i  praktyczne przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej  z osobami dorosłymi - do wykonywania zawodu andragoga. Ten przyszłościowy i atrakcyjny zawód funkcjonuje od 1 lipca 2010 roku – wpisany został do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, pod numerem: 235101 i znajduje się w grupie takich zawodów jak: Specjaliści nauczania i wychowania oraz Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania.

Opis zawodu:

Andragog organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje, wspiera i bada różne formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego (zob. też na stronie: www.ata.edu.pl).

Miejsca zatrudnienia:

 • instytucje edukacji dorosłych: szkoły, firmy szkoleniowe i edukacyjne, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku
 • centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 • działy HR i szkoleniowe w przedsiębiorstwach
 • instytucje rynku pracy zajmujące się aktywizacją zawodową dorosłych (agencje zatrudnienia, Urzędy Pracy, Biura Karier, centra pomocy bezrobotnym)
 • placówki kultury, instytucje organizujące czas wolny, placówki opieki
 • instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, portale edukacyjne – prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych.

Przykładowe nazwy stanowisk pracy w zawodzie andragoga:

 • specjalista ds. edukacji dorosłych i wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych
 • specjalista ds. organizacji i prowadzenia szkoleń
 • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych
 • edukator dorosłych
 • doradca/ broker edukacyjny
 • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych
 • organizator  działalności edukacyjnej dorosłych
 • organizator czasu wolnego dla dorosłych
 • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej)
 • pośrednik na rynku edukacyjnym
 • andragog przysięgły w sądzie rodzinnym

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać praktyczne przygotowanie do pracy pedagogicznej z dorosłymi w różnorodnych formach: szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności do:

 • trenerów, szkoleniowców
 • nauczycieli szkół dla dorosłych i innych placówek kształcenia dorosłych
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • animatorów kultury
 • edukatorów
 • pracowników placówek opieki dla dorosłych
 • doradców zawodowych