Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Adam Gogacz

Od wielu lat nauczyciel akademicki, zaangażowany w pracę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. Obecnie związany ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Promotor ponad 60 prac magisterskich i 100 licencjackich z pedagogiki. Wiele lat piastował funkcje rektorskie oraz dziekańskie na kierunkach humanistycznych. 
Zainteresowania naukowe i prowadzone obecnie badania: Filozofia i pedagogika społeczna, filozofia praktyczna – badania dotyczące edukacji włączającej, rodzin alternatywnych, filozofii stosowanej.

e-mail: agogacz@spoleczna.pl

mgr Kinga Szymańska

Absolwentka filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej oraz specjalizacji kultura-media-translacji. Stypendystka York St John University. Uczestniczka wielu konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe: teoria literatury, literatura kanadyjska, tłumaczenia audiowizualne, dydaktyka języka angielskiego.
e-mail: kszymanska@spoleczna.pl

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do nauczania wczesnego języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Cele studiów:

  • Rozwój umiejętności językowych, takich jak mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz znajomość gramatyki i struktur leksykalnych, niezbędnych do zdania egzaminu First Certificate in English lub mu równoważnych.
  •  Zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami nauczania języka oraz wybranymi zagadnienia z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe są adresowane do wykwalifikowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1 według klasyfikacji CEFR).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk po przedłożeniu oraz obronie pracy podyplomowej.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykład; Metoda audiowizualna; Metoda komunikatywna; Samodzielne korzystanie z podręczników i słowników; Praca indywidualna oraz w grupach;  Rozumienie tekstu słuchanego i czytanego; Skimming, Scanning; 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki języka angielskiego wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu językowego, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r., uprawnia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wczesnego nauczania języka angielskiego.