Dostępne miasta: Łódź

OPIS KIERUNKU

Logopedia to czterosemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz wytycznymi Kolegium Logopedycznego dotyczącymi standardów kształcenia logopedów. Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na różnicowanie form zaburzeń mowy, dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników planowanie i prowadzenie terapii dzieci i osób dorosłych, a także działań związanych z profilaktyką zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy, co umożliwia podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej jak i służby zdrowia:

  • przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
  • szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
  • domy dziecka,
  • szpitale i poradnie przyszpitalne,
  • przychodnie specjalistyczne.

CELE STUDIÓW

Absolwent będzie umiał organizować działania diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i lingwistyki, która stanowi podbudowę dla ściśle kierunkowych treści z zakresu logopedii. Na skuteczność organizowania działań będzie wpływać wiedza pozwalająca na zrozumienie aktu mowy jako współdziałania mięśni i nerwów poszczególnych układów anatomicznych, zarządzanych impulsami nerwowymi, pochodzącymi z OUN, świadomość przyczyn powodujących zaburzenia funkcjonowania systemu komunikacji słownej i pisemnej oraz znajomość prawidłowości w rozwoju mowy i języka dziecka. Istotnym elementem będzie również uwzględnienie specyfiki procesu diagnostyczno–terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach komunikacji językowej, a także znajomość zasad i form prowadzenia terapii logopedycznej

ADRESACI STUDIÓW

Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, psychologii lub  filologii polskiej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne (jest ono niezbędne przy zatrudnieniu w resorcie oświaty).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy lub nauczyciela logopedy.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo