Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr  hab. Danuta Grzesiak Witek (e-mail: dpwitek25@o2.pl)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Dodatkowo pracuje od około 20 lat jako logopeda i neurologopeda. Początkowo pracowała w Wojewódzkim Zespole Przychodni Specjalistycznych w Rzeszowie, a obecnie w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu na Oddziale Neurologii, Rehabilitacji i w Poradni Logopedycznej. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną osób z afazją po przebytych udarach mózgu i guzach mózgu. Była kierownikiem Studiów Podyplomowych z Logopedii oraz z Neurologopedii na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Społecznie prowadziła badania przesiewowe pod kątem występowania zaburzeń mowy w sandomierskich przedszkolach oraz w latach 1999-2010 terapię mowy w Poradni Logopedycznej działającej przy WSH-P w Sandomierzu.

Była opiekunem naukowym Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadziła wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Stalowej Woli oraz na Uniwersytecie Otwartym KUL, jak również wykłady w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Członek Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2002-2004 r.), członek Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich; od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, kilku książek oraz grantów wewnętrznych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Logopedia to czterosemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz wytycznymi Kolegium Logopedycznego dotyczącymi standardów kształcenia logopedów. Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na różnicowanie form zaburzeń mowy, dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników planowanie i prowadzenie terapii dzieci i osób dorosłych, a także działań związanych z profilaktyką zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy, co umożliwia podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej jak i służby zdrowia:

  • przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
  • szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
  • domy dziecka,
  • szpitale i poradnie przyszpitalne,
  • przychodnie specjalistyczne.

ADRESACI STUDIÓW

Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, psychologii lub  filologii polskiej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne (jest ono niezbędne przy zatrudnieniu w resorcie oświaty).

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest złożenie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich, przedłożenie aktualnego audiogramu.

Kandydat powinien posiadać następujące umiejętności:

  • Budowanie spójnych, poprawnych leksykalnie i składniowo wypowiedzi.
  • Wyrazista i prawidłowa pod względem artykulacyjnym wymowa w wypowiedziach swobodnych i czytaniu.
  • Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktu interpersonalnego.

Poza tym kandydat powinien mieć prawidłowy słuch oraz sprawny aparat artykulacyjny.

Przyjęcie na studia uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent będzie umiał organizować działania diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i lingwistyki, która stanowi podbudowę dla ściśle kierunkowych treści z zakresu logopedii. Na skuteczność organizowania działań będzie wpływać wiedza pozwalająca na zrozumienie aktu mowy jako współdziałania mięśni i nerwów poszczególnych układów anatomicznych, zarządzanych impulsami nerwowymi, pochodzącymi z OUN, świadomość przyczyn powodujących zaburzenia funkcjonowania systemu komunikacji słownej i pisemnej oraz znajomość prawidłowości w rozwoju mowy i języka dziecka. Istotnym elementem będzie również uwzględnienie specyfiki procesu diagnostyczno–terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach komunikacji językowej, a także znajomość zasad i form prowadzenia terapii logopedycznej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo