Ostatnie wolne miejsca !!! 

Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 

Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Dorota Nawrat

OPIS KIERUNKU

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach jest jednym z głównych priorytetów MEN na rok szkolny 2014/2015. Rosnąca przemoc, agresja i zagrożenie uzależnieniami u coraz młodszych uczniów – stwarzają poważne problemy wychowawcze, przed którymi coraz częściej stają nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni, a także rodzice i opiekunowie. Dlatego przygotowanie odpowiednich dla danej szkoły i uczniów programów profilaktycznych powinno być jednym z istotnych zadań szkoły.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do pracy pedagoga szkolnego oraz do prowadzenia profilaktyki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapeutycznymi oraz służą doskonaleniu pracy wychowawczej.

CELE STUDIÓW

Proponowana problematyka i forma zajęć oprócz aspektów poznawczych realizowanych podczas wykładów, nakierowana jest na poszerzenie kompetencji praktycznych słuchaczy w ramach: ćwiczeń i warsztatów, pracy nad indywidualnymi przypadkami oraz projektu.

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • współczesnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki agresji i uzależnień
 • prawnych uwarunkowań i zasad organizowania pracy profilaktycznej i terapeutycznej, w tym umiejętnego wykorzystywania podstaw prawnych umożliwiających podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów udzielania wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej
 • udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej
 • trafnego dobierania form i metod pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem
 • przygotowywania, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych dla szkoły, świetlicy socjoterapeutycznej, innych placówek realizujących programy profilaktyczne
 • doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a w szczególności do:

 • nauczycieli, wychowawców
 • pedagogów zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • pracowników socjalnych
 • kuratorów
 • pracowników samorządowych
 • absolwentów studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych zainteresowanych zgłębianiem problematyki podejmowania działań profilaktycznych chroniących młode pokolenie przed zagrożeniami.