Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Dorota Nawrat

OPIS KIERUNKU

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach jest jednym z głównych priorytetów MEN na rok szkolny 2014/2015. Rosnąca przemoc, agresja i zagrożenie uzależnieniami u coraz młodszych uczniów – stwarzają poważne problemy wychowawcze, przed którymi coraz częściej stają nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni, a także rodzice i opiekunowie. Dlatego przygotowanie odpowiednich dla danej szkoły i uczniów programów profilaktycznych powinno być jednym z istotnych zadań szkoły.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do pracy pedagoga szkolnego oraz do prowadzenia profilaktyki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapeutycznymi oraz służą doskonaleniu pracy wychowawczej.

CELE STUDIÓW

Proponowana problematyka i forma zajęć oprócz aspektów poznawczych realizowanych podczas wykładów, nakierowana jest na poszerzenie kompetencji praktycznych słuchaczy w ramach: ćwiczeń i warsztatów, pracy nad indywidualnymi przypadkami oraz projektu.

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • współczesnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki agresji i uzależnień
 • prawnych uwarunkowań i zasad organizowania pracy profilaktycznej i terapeutycznej, w tym umiejętnego wykorzystywania podstaw prawnych umożliwiających podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów udzielania wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej
 • udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej
 • trafnego dobierania form i metod pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem
 • przygotowywania, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych dla szkoły, świetlicy socjoterapeutycznej, innych placówek realizujących programy profilaktyczne
 • doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a w szczególności do:

 • nauczycieli, wychowawców
 • pedagogów zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • pracowników socjalnych
 • kuratorów
 • pracowników samorządowych
 • absolwentów studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych zainteresowanych zgłębianiem problematyki podejmowania działań profilaktycznych chroniących młode pokolenie przed zagrożeniami.