Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Anna Sołtys

OPIS KIERUNKU

Jak twierdzą autorzy książki "Socjoterapia jako forma pomocy psychopedagogicznej" - "Socjoterapia jest ważnym i obecnym w świadomości społecznej pojęciem, które odnosi się do formy grupowego oddziaływania o pomocowym charakterze. Posługują się nim zarówno nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, resocjalizatorzy, jak i psychologowie ...". Działania socjoterapeutyczne odnoszą się do wszystkich relacji o charakterze wzmacniającym, terapeutycznym pomiędzy jednostką a grupą. Jest formą pomocy aktywnej, wspierającej różne formy terapii i resocjalizacji, w której wykorzystuje się siłę wpływu społecznego i grupowego. Podmiotem relacji socjoterapeutycznych może być zarówno osoba, jak i grupa społeczna, jeżeli jest ona źródłem dysfunkcji. Celem socjoterapii jest umożliwienie rozwinięcia i utrwalenia zachowań i umiejętności społecznych - trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą; modyfikowanie relacji - praca z rodziną; lub tworzenie nowych i zastępowanie nieprawidłowych układów społecznych - stowarzyszenia i kluby pacjentów, opieka rodzinna. W swoich formach oddziaływania socjoterapeuta sięga po różne formy pracy, które mają wzmocnić zachowania pozytywne dla jednostki i grupy społecznej. Studia z zakresu socjoterapii zostały tak sprofilowane, aby można było zdobyć praktyczne umiejętności pracy w różnych środowiskach - dzieci, młodzież szkolna, osoby dorosłe z problemami, osoby przebywające w ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, osoby z problemem uzależnień, itd dzięki poznaniu dostępnych metod i form pomocy socjoterapeutycznej.

Studia są realizowane w sposób praktyczny i z wykorzystaniem metod interakcyjnych:

  • case studies (analiza przypadków)
  • symulacje i gry
  • praca grupowa i indywidualna
  • dyskusje moderowane
  • wykłady wspomagane multimediami
  • praca z kamerą
  • treningi i warsztaty grupowe

CELE STUDIÓW

Wykształcenie umiejętności diagnozowania problemów związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego, zwłaszcza występującego w osób 
z tak zwanych „grup ryzyka”, a więc rodzin dysfunkcjonalnych, z zaburzeniami emocjonalnymi i w społecznym funkcjonowaniu, zwłaszcza występujących wśród dzieci i młodzieży.

Wykształcenie szczególnej wrażliwości na kwestie społeczne i fakty społeczne, które mogą wynikać z zaburzeń w procesach socjalizacji i wychowania.

Wyposażenie słuchaczy w kompetencje i techniki rozwiązywania problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.

Dostarczenie najnowszej wiedzy i praktyk z zakresu zagrożeń, problemów społecznych, polityki społecznej, pracy socjalnej dotyczącej zachowań trudnych.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów I i II stopnia studiów humanistycznych, pracowników ośrodków prowadzących resocjalizację, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w pracy związanej z udzielaniem profesjonalnej pomocy osobom i grupom z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Szczególnie studia dedykowane są wychowawcom młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków wychowawczych, domów dziecka i innych placówek szkolnych, opiekuńczych i wychowawczych, świetlic środowiskowych i poradni psychologicznych, grup pomocowych, organizacji pozarządowych ukierunkowanych na środowiska z występującymi problemami społecznymi, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz osób procujących w instytucjach podejmujących działania z zakresu resocjalizacji społecznej i uzależnień.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo