Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku NOWOŚĆ!!! Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Łódź, Warszawa, Bełchatów, Kielce, Radomsko, Sieradz, Tarnobrzeg, Zduńska Wola

OPIEKUN MERYTORYCZNY

nadkomisarz Sławomir Szymański, dr Adam Gogacz

OPIS KIERUNKU

Ekspercka wiedza dla pedagogów i psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz liderów społecznych i wolontariuszy dla zwiększenia skuteczności działań w obszarze profilaktyki problemów i zachowań ryzykownych - zwłaszcza podejmowanych przez samorządy i społeczności lokalne – zainteresowanych racjonalizacją zarządzania wychowaniem i profilaktyką na poziomie lokalnym oraz optymalizacją współpracy w obszarze profilaktyki i wychowania między organami samorządowymi, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i organami państwa dla przeciwdziałania wychowaczemu opuszczeniu dzieci i młodzieży oraz wykluczeniom społecznym z wykorzystaniem najaktualniejszych koncepcji profilaktyki integralnej (zintegrowanej).

CELE STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku jest przekazanie szerokiej eksperckiej wiedzy w zakresie zintegrowanej profilaktyki wielowymiarowych zagrożeń, mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej oraz prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej a także wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

ADRESACI STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla:

  • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
  • policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocowych,
  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej;
  • liderów społecznych i wolontariuszy,
  • osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • osób legitymujących się wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, pragnących nabyć kompetencje specjalistyczne przydatne w pracy profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Studia podyplomowe zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku przygotowują do:

  • analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny;
  • organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralnej;
  • pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) pracujących z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo