Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 trwa do 30 września 2019 !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!
Zadzwoń do nas: 42 664 66 99!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Barbara Olszewska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki (U Ł, WSP w Łodzi) Dyrektor placówki oświatowej, specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji zawodowej i planowania ścieżki kariery Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji, w tym poświęconych problematyce rozwoju zawodowego takich jak Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, oraz Mój zawód – moja praca – moja przyszłość. Perspektywy osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w projektach unijnych, w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy projekcie norweskim Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno -  zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin, prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce.

Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji, rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, a w tym zrachowaniami  suicydalnymi. Propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.

Promotor prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej. Założyciel Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Organizacja pomocy społecznej to dwusemestralne studia kwalifikacyjne.

Na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Społeczna Akademia Nauk w Łodzi uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej, co dało jej miejsce na liście jedynie  kilkunastu podmiotów na terenie Polski uprawnionych do prowadzenia tego typu specjalizacji DPS.VI.51211.1.1.016.MJ. 

Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej - osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej. 

Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2013 roku (DPS-VI-51111-8152-178-MJ/13(8)

Celem szkolenia specjalizacyjnego w połączeniu  ze studiami podyplomowymi z zakresu organizacji pomocy społecznej jest:

- zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej,

- nabycie, usystematyzowanie, zaktualizowanie, pogłębienie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w trakcie wykonywania pracy zawodowej , co posiada istotne znaczenie dla prawidłowej organizacji pomocy społecznej i jej funkcjonowania,

- nabycie nowych doświadczeń w  rozwijaniu umiejętności kierowniczych;

-  poznanie specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz  uwarunkowań i ról, w które wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy środowiska, koordynatorzy)  i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

Założenia programowe szkolenia/studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb tworzenia efektywnych systemów wsparcia i strategii pomocowych.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia dedykowane są absolwentom studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich).

Oferta studiów podyplomowych i szkolenia kierowana jest przede wszystkim do:

-  osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym do osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami,

- przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych, pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych i osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej,

-   osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Absolwenci nabywają uprawnienie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.