RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

Dostępne miasta: Łódź
OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Agata Kołodziejska (e–mail: akolodziejska@san.edu.pl)
doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W uczelniach wyższych pełniła funkcję: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Ekspert w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Współpracowała również z sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń. W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi  prowadziła wykłady i szkolenia tematyczne z zakresu prawa, zaznajamiając młodzież i dorosłych problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe wiąże są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedur, ochrony danych osobowych, informacji przetwarzanych i informacji niejawnych . Jest autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. W pracy trenera realizowała i wciąż realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnych, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i  zagadnień  prawa konstytucyjnego.
Wykładowcy to : kadra akademicka, doświadczeni praktycy, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i mediatorzy sądowi a także:  psychologowie, doradcy w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektorzy Ochrony Danych.

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem Studiów jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych.

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów a także umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.
 Program zapewnia poznanie aspektów dotyczących audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO,  zdobycie wiedzy o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są absolwenci kierunkowych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, głównie zaś osoby zajmujące się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych) – tj. osoby kierujące lub przygotowujące  się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także odpowiadające za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Studia polecamy pracownikom różnych sektorów administracji publicznej, bankowości, pracownikom jednostek sektora rynków finansowych, osobom pełniącym funkcję Administratora Ochrony Danych Osobowych, osobom bezpośrednio zajmującym się kontrolą i nadzorem w jednostkach prywatnych i publicznych oraz przedstawicielom innych zawodów, którzy zostali oddelegowani do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD/DPO od dnia 25 maja 2018 roku.

Absolwent  studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia, pozna najważniejsze postanowienia z zakresu przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji wymaganych przez: RODO, prawa bankowego, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz innych wydanych aktów prawnych w stopniu umożliwiającym pełnienie kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r.
Pozna aspekty dotyczące audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO; zdobędzie wiedzę o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.
Ukończenie studiów wiąże się ze zwiększeniem możliwości  zatrudnienia absolwenta w przedmiocie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sektorze publicznym i prywatnym stosownie do motywu 97 RODO, a także pozwoli na przygotowanie kompleksowej dokumentacji wewnętrznej firmy z zakresu ochrony danych osobowych.

Absolwenci studiów podyplomowych mają możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie Inspektora Ochrony Danych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2020/2021 - 2KIERUNKI

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2020/2021 (2 KIERUNKI)

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021