Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 180), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.  

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań związanych z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji publicznej. Studia te kształtują profil kandydata zgodny z kryteriami naboru na stanowiska administracji publicznej.

Absolwenci studiów posiadają znaczny zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu zasad działań w dziedzinie administracji, co umożliwia zarówno efektywne funkcjonowanie jednostek administracyjnych, jak i przyczynia się do zwiększenia spójności tych działań z oczekiwaniami społeczności lokalnych. Ponadto poznają również szeroki wachlarz uwarunkowań prawnych (prawo konstytucyjne, prawo finansowe, prawo pracy, prawo urzędnicze).

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są przede wszystkim pracownicy sektora administracji publicznej, chcący podnieść swoje kwalifikacje w celu wzmocnienia swojej pozycji zawodowej, jak również kreowania nowych ścieżek kariery zawodowej. Jest to bardzo ważne ze względu na obserwowany brak wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów z tego zakresu. Powodem uczestnictwa w tego rodzaju studiach jest również to, że często – zwłaszcza w administracji publicznej na poziomie gmin – obserwowana jest przypadkowość zatrudniania pracowników, którzy posiadając inne kierunki wykształcenia podejmują pracę, mając ograniczoną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu administracji państwowej, czy samorządowej, instrumentach realizowania zadań publicznych, prawnych formach działania administracji, zarządzaniu sprawami publicznymi w nowoczesny, efektywny sposób, w tym także współdziałania z sektorem prywatnym i sektorem organizacji społecznych, czy zasadach wydatkowania środków publicznych. Oferowane studia w porównywalnie krótkim czasie mogą uzupełnić niedobory wiedzy w tych dziedzinach.

Studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej są adresowane również do absolwentów studiów wyższych, chcących podjąć pracę w sektorze administracji publicznej, jak również dla pracowników firm i podmiotów z tzw. sektora III, którzy mają kontakty z administracją publiczną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W wyniku ukończenia studiów, absolwent będzie posiadał umiejętności niezbędne do prawidłowego rozpoznania poszczególnych spraw w urzędzie, a także zwiększona zostanie jego zdolność do działań operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem realizowania tego typu działań w funkcjonalnych komórkach jednostek administracji publicznej.  Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno – politycznym i gospodarczym, w szczególności w:

  • urzędach i agendach administracji centralnej, terenowej i samorządowej,
  • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych,
  • w kancelariach prawnych.