Dostępne miasta: Łódź

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy.
 2. Stosunek pracy i czas pracy.
 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce.
 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i ich ochrona.
 5. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych.
 6. Odpowiedzialność pracowników i pracodawców.
 7. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych.
 10. Europejskie prawo pracy.
 11. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy.
 12. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 13. Zatrudnianie cudzoziemców.
 14. Dokumentacja kadrowa i dokumentacja ZUS.
 15. Analiza rynku pracy.
 16. Układy i porozumienia zbiorowe pracy.
 17. Świadczenia długo i krótkoterminowe.
 18. Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji.
 19. Mobbing i dyskryminacja.
 20. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych.
 21. Związki zawodowe i Rady Pracownicze.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • dwa semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 (w tym seminarium/projekt).

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on - line.  

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

 

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2018/19

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo