UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Grzegorz Zając (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Grzegorz Zając jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwentem z wyróżnieniem Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa lotniczego i polityki lotniczej. Jest obecnie wykładowcą w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Autor ponad 40 publikacji naukowych. W latach 2007–2010 był dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu. Opublikował m.in. Podstawy prawne i funkcjonowanie przewoźników lotniczych i lotnisk

w Europie, Wyd. RAMBLER, Warszawa 2016; „Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej” (2009). Współpracuje z miesięcznikiem „Skrzydlata Polska”. Jest także członkiem rad naukowych „Journal of International Trade, Logistics and Law” (JITAL), „International Journal of Commerce and Finance” (IJCF) oraz Journal of Industrial Policy and Technology Management" (JIPAT).

Wykładowcy:

Uznani w kraju i za granicą specjaliści, teoretycy i praktycy, naukowcy
i eksperci z dziedziny zarządzania w lotnictwie cywilnym.

 OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Cele studiów:

W zakresie wiedzy:

 1. Nabycie wiedzy w zakresie międzynarodowych, europejskich i krajowych norm i standardów w lotnictwie cywilnym.
 2. Znajomość regulacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem lotniczym i portem lotniczym.
 3. Znajomość procedur i mechanizmów ochrony lotniska w zakresie reagowania na współczesne zagrożenia.

W zakresie umiejętności:

 1. Rozumienie współczesnych wyzwań w lotnictwie i prognozowanie rozwiązań w zakresie efektywności połączeń lotniczych jak i poprawy bezpieczeństwa
 2. Samodzielne analizowanie i interpretowanie zagrożeń lotnictwa oraz proponowanie rozwiązań.
 3. Sprawne korzystanie i posługiwanie się dokumentami źródłowymi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lotniczym.

W zakresie kompetencji społecznych:

 1. Kreatywne podejście do sytuacji i zjawisk występujących w lotnictwie cywilnym wykorzystując nabyte umiejętności i wiedzę.
 2. Współpraca w grupie i słuchanie innych osób w zakresie wypracowywania lepszych rozwiązań określonych sytuacji.

ADRESACI STUDIÓW

 • studenci i absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym lub transportem lub pokrewnymi,
 • pracownicy instytucji publicznych i prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje,
 • pracownicy branżowi (personel przewoźników lotniczych, portów lotniczych) chcących podnieść kwalifikacje oraz/lub podejmujących okresowe szkolenie,
 • kadra kierownicza branży lotniczej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz uzyskuje szeroką i gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym. Wiedza akademicka w połączeniu
z umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów umożliwią profesjonalne podejście do systemu zarządzania przedsiębiorstwami w lotnictwie cywilnym. Zwiększający się popyt na usługi lotnicze wymaga ciągłego dostosowywania lotnictwa cywilnego. Z jednej strony przekłada się to na zwiększenie personelu lotniczego, a z drugiej strony na odpowiednią jakość w przygotowaniu do podjęcia pracy w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem lub wysoko wykwalifikowanych pracowników.