Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Agata Kołodziejska  (e-mail: akolodziejska@san.edu.pl

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

W szerokim kontekście, dwusemestralne studia kwalifikacyjne służą  poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów, mediatorów  sądowych występujących w zakładach pracy, mediatorów pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych a także w sporach sądowych.

ADRESACI STUDIÓW i SYLWETKA ABSOLWENTA

Ofertę studiów kierujemy do absolwentów wyższych uczelni licencjackich i magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętą mediacją  i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania, głównie zaś do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie oraz wszystkich zainteresowanych podaną tematyką.

Ponadto, studia kierujemy do menedżerów różnych szczebli i pracowników HR, działów kadr, pionu prawnego i windykacyjnego w przedsiębiorstwach i bankach.

Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie przygotowania do roli negocjatora i mediatora, a  zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pomogą na wykorzystywanie alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu i sądownictwa, a także prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej.

Poprzez ukończenie studiów podyplomowych i otrzymanie świadectwa słuchacz nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), zgodnie z:

1/ Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

2/ Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716) 

3/Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo