Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr hab. Justyna Zajdel, prof. SAN

OPIS KIERUNKU

W ramach studiów z zakresu prawa medycznego Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreowanie umiejętności praktycznych  w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”.

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy teoretycznej związanej z:

a. zasadami funkcjonowania, wykładni, zakresem oraz czasem obowiązywania norm prawnych,
b. struktury, organizacji i prowadzenia podmiotów leczniczych,
c. zakresem odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników ochrony zdrowia za czynności podejmowane
w szeroko pojętym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
d. zasadami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
e. zasadami prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej w formie klasycznej i elektronicznej,
f. zasadami kontroli prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych,
g. zasadami organizacji i funkcjonowania jednostek kontrolujących formalno-organizacyjne aspekty prowadzenia działalności leczniczej,
h. podstawami prawa farmaceutycznego,
i. szczegółowymi zasadami świadczeń zdrowotnych w sytuacjach niecierpiących zwłoki i w sytuacjach niestandardowych,
j. odmową udzielania świadczeń zdrowotnych,
k. podstawami prawa gospodarczego,
l. podstawami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
m. zasad dochodzenia roszczeń majątkowych za niepowodzenie w leczeniu i czyny niedozwolone popełnione podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych, na które składa się 15. paneli kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia. Uzyskanie wiedzy teoretycznej stanowi podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych, a także jest punktem wyjścia do nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do autonomicznego działania w obszarach związanych z prezentowaną tematyką. Celem studiów jest wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne wykorzystywania wiedzy teoretycznej na płaszczyźnie oceny i interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, jak również oceny dokumentów (np. umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) po kątem ich zgodności z prawem i maksymalnego zabezpieczenia dla osób, których dotyczą.   W celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia, w ramach szkolenia specjalizacyjnego połączono edukację teoretyczną z odpowiadającymi danemu zakresowi tematycznemu materiałem praktycznym w formie case study. Jednocześnie w ramach studiów, Uczestnicy uzyskują możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów, których treść ma bezpośredni związek z ograniczeniem, a w wielu przypadkach wyeliminowaniem roszczeń majątkowych osób pobierających świadczenia zdrowotne.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów podyplomowych są osoby wykonujące zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą indywidulaną lub grupową praktykę zawodową. Zakres merytoryczny studiów odpowiada również potrzebom osób zarządzających podmiotami leczniczymi i prowadzących obsługę administracyjno-prawną takich podmiotów.

Ze względu na zróżnicowany zakres merytoryczny paneli edukacyjnych, adresatami studiów mogą być osoby wykonujące zawody medyczne, osoby wykonujące zawodu nieregulowane, które mają bezpośredni związek z ochroną zdrowia, kadra menedżerska związana z funkcjonowanie, organizacją podmiotów leczniczych, jak również osoby wykonujące czynności związane z kontraktowaniem i kontrolą udzielania świadczeń zdrowotnych na płaszczyźnie współpracy podmiotów leczniczych z NFZ.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Do bezpośrednich korzyści związanych z Uczestnictwem w studiach jest:

a. nabycie komplementarnej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia,
b. uzyskanie umiejętności praktycznych dających możliwość samodzielnego i nieskrępowanego poruszania się na poszczególnych płaszczyznach związanych z organizacją, udzielaniem i kontrolą świadczeń zdrowotnych,
c. uzyskanie umiejętności „miękkich” niezbędnych do inicjowania i prowadzenia procesu mediacyjnego ze świadczeniobiorcami, którzy noszą się z zamiarem zainicjowania roszczeń majątkowych w związku z niepowodzeniem w leczeniu, niepożądanymi zdarzeniami medycznymi lub czynami niedozwolonymi w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
d. możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów związanych między innymi z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych, wzorami umów cywilnoprawnych, umów o zatrudnienie zawieranych w trybie Kodeksu Pracy, umów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej w ramach outsorsingu, umów zawieranych przez podmioty lecznicze z podmiotami zewnętrznymi,
Ponadto Uczestnicy studiów otrzymają publikację książkową zawierającą treści przedstawione w ramach poszczególnych paneli edukacyjnych oraz wzory praktycznych dokumentów.