O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Łukasz Prysiński, mgr Żaneta Chęcińska
Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

cele studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego. Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie.

 • kompleksowe przygotowanie słuchacza do obsługi obrotu podatkowego;
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków, m.in. przez doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów oraz nauczycieli akademickich;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w oparciu o metodę case-study;
 • duży blok zajęć praktycznych prowadzonych przez prawników z kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego (kazusy, analiza pytań na egzamin na doradcę podatkowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym);
 • konkurencyjna cena;
 • elastyczny system płatności

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent kierunku przygotowany jest do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

 • głównego księgowego,
 • kierownika biura rachunkowego,
 • pracownika organów administracji skarbowej,
 • kierownika działu finansowego,
 • dyrektora finansowego

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe Studia Podatkowe skierowane są do doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, urzędów celno-skarbowych, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo - księgowych. 
Studia przeznaczone są także dla wolnych zawodów takich jak: radca prawny, adwokat, notariusz biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, tudzież prawników, ekonomistów, finansistów, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

2 semestry

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej lub projektu grupowego.