Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Mirosław Wasielewski
Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

OPIS KIERUNKU

Celem  spotkań w trakcie studiów jest budowanie pełnej świadomości ich uczestników, która dotyczy przede wszystkim znajomości podstawowych regulacji prawnych. Pragniemy nieustannie zwracać Państwa uwagę na ich zakres i obszar, a tym samym – na praktyczne stosowanie się do zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych. Przedmiotowe – kompleksowe studia podejmują więc nie tylko tematykę zmian oraz nowych obowiązków pracodawców, wynikających ze zmian w obowiązujących ustawach od 2015 i 2016 r. Starają się również wkroczyć w obszar przyzwyczajeń i stereotypów, które bardzo często stają się przyczyną nieprawidłowego i niezgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa – w szczególności na szczeblu relacji pracodawca-pracownik – kontrola GIODO. Zarówno wiedza, jak i doświadczenie przekonują nas o tym, iż respektowanie wszystkich zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych, nie oznacza wydatków oraz ograniczenia dla firmy. Wręcz przeciwnie – oznacza przede wszystkim budowanie trwałych, opartych na lojalności i zaufaniu relacji z pracownikiem, jak również jest częścią inwestowania w dalszy rozwój prowadzonej działalności. 

Każdy Administrator Danych (a więc każdy pracodawca) ma obowiązek powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego rolą jest nadzór nad ochroną danych osobowych w firmie, chyba że sam wykonuje przypisane ABI-emu obowiązki.

Obowiązek ten wynika z art. 36 a ustawy o ochrony danych osobowych.

 

Przepisy o ochronie danych osobowych  nakładają  na pracodawców szereg obowiązków związanych m.in. z informowaniem kandydatów do pracy oraz pracowników 
w przypadku zbierania od nich danych osobowych, treścią umów dotyczących świadczenia usług administracji kadrowo - płacowej oraz archiwizacji dokumentów, przekazywaniem danych m.in. w ramach międzynarodowej korporacji. Ustawowe obowiązki obejmują też zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych klientów np. w celu marketingowym, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji czy też prowadzenia windykacji, ale również zapoznanie osób mających dostęp do danych osobowych  z przepisami ustawy.

Wyznaczenie na stanowisko ABI osoby, która nie dysponuje odpowiednią wiedzą dotyczącą przepisów o ochronie danych osobowych stanowi naruszenie przepisu art.36a ust.5 pkt 2 ustawy oraz może przyczynić się do narażenia firmy na odpowiedzialność karną w wymiarze nawet  3 lat pozbawienia wolności. Co roku polskie sądy skazują kilkadziesiąt osób stwierdzając naruszenie przez nie przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego                   w formie pisemnej. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

 

Uwaga!!!!

4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Reforma ma pozwolić obywatelom UE i przedsiębiorcom na czerpanie maksymalnych korzyści z tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowaniu prawa do prywatności.

Inspektor Ochrony Danych -  zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Rozporządzenie zastępuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji określeniem Inspektora Ochrony Danych.

ADRESACI STUDIÓW

Grupą docelową studiów podyplomowych są pracownicy działów kadr i płac 
w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej - zarówno osoby początkujące, jak też doświadczeni pracownicy chcący ugruntować wiedzę w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów             o pracę z pracownikami, ochrony danych osobowych, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Szczególnie zachęcamy osoby, które w imieniu pracodawcy przygotowują związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy dokumenty oraz odpowiadają w imieniu pracodawcy za dopełnienie związanych z tym formalności czy obowiązków informacyjnych względem pracownika.

Sylwetka absolwenta studiów:

Po zakończeniu studiów podyplomowych Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności do:

  • Przeprowadzenia audytu i sprawdzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz zgłoszenia do rejestru GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  • Opracowania polityki bezpieczeństwa.
  • Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
  • Zredagowania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Właściwego reagowania w toku kontroli GIODO.

Zgłębienie zagadnień prawa pracy, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych zwłaszcza po zmianach Kodeksu Pracy obowiązującego od 2016 r.  umożliwi Uczestnikom podjęcie pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac.

Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr               i płac.