Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

Studia dostarczają wiedzy na temat uzależnień substancjonalnych takich jak alkoholizm,  narkomania, lekomania  i behawioralnych (uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, pracy, zakupów), a także podstawowych umiejętności niezbędnych dla rozpoznania uzależnienia, motywowania do podjęcia leczenia, funkcjonowania w relacji osoba uzależnioną. Zdobyta na studiach wiedza zostanie wykorzystana w aktywności zawodowej pedagogów, lekarzy, psychologów a także członków rodzin osób uzależnionych oraz osób z zapotrzebowaniem na większą samoświadomość czynników niwelujących osobistą kontrolę.
Program studiów realizowany jest w formie wykładów, zajęć konwersacyjnych oraz zajęć warsztatowych pozwalających nabyć określone umiejętności.
Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form. 
Wykłady, zajęcia konwersacyjne oraz zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć określone umiejętności.
Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form.
Celem studiów jest:
-poznanie czynników sprzyjających powstawaniu uzależnień oraz ich specyfiki,
-umiejętność rozpoznawania uzależnień,
-poznanie metod terapii i profilaktyki,
-poznanie konsekwencji uzależnienia dla osoby uzależnionej oraz członków jego rodziny.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia adresowane są do wszystkich osób, które z racji pełnionych funkcji  (nauczyciele, lekarze, psycholodzy) mają potrzebę  nabycia kompetencji w rozpoznawaniu zagrożeń lub wystąpienia uzależnienia i potrzebę skutecznej ingerencji.
Ofertę kierujemy do rodziców zainteresowanych świadomym i kompetentnym zapobieganiu uzależnień ich dzieci oraz osób będących członkami rodzin osób uzależnionych z racji iż studia te pozwolą im na lepsze zrozumienia funkcjonowania ich bliskich, a także -co jest szczególnie istotne- umiejętności  skutecznego funkcjonowania w relacji z osobami uzależnionymi oraz chronienia siebie przed konsekwencjami uzależnienia  ich bliskich.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Uzależnienia substancjalne i behawioralne” , zaś pedagodzy uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

prof. dr hab. Lucyna Golińska (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)


Praca naukowo- badawcza: aktualnie jest  aktywnie działającym profesorem w Instytucie Psychologii Społecznej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie kieruje Zakładem Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej. Wcześniej przez wiele lat pracowała na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz współpracowała z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie. 

Na uczelniach prowadzi wykłady dotyczące emocji i motywacji ludzkiej, rozwoju i zaburzeń osobowości, uzależnień od substancji chemicznych oraz behawioralnych, a także pomocy psychologicznej i psychoterapii. 

Jest autorką wielu artykułów i kilku książek, m. in:
1. Temperamentalne uwarunkowania percepcji społecznej.
2. Emocje – wróg czy przyjaciel.
3. Złość.
4. Siła woli czyli jak zacząć i dojść do celu.
5. Pracoholizm - uzależnienie czy pasja.
Jej aktywność zawodowa dotyczy dwóch obszarów :praktycznej pracy terapeutycznej z pacjentami oraz pracy naukowo-dydaktycznej. 
Przez wiele lat szkoliła się w psychoterapii eriksonowskiej i w Neurolingwistycznym Programowaniu pierwotnie w kontakcie z Hermannem Mullerem (Niemcy) a następnie z Chris Hall (USA).


Posiada uprawnienia:
1. Certyfikowanego terapeuty w zakresie NLP ( The Society Of Neuro-Linguistic Programming).
2. Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
3. Superwizora Psychoterapii Uzależnień oraz Superwizora pracy nad zachowaniami.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej opiera  na ponad 25 latach intensywnej pracy z pacjentami poprzez prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej, treningów interpersonalnych oraz szkoleń dla psychoterapeutów i trenerów.

Przez kilkanaście lat współpracowała z J. Mellibrudą (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie) prowadząc psychoterapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także psychoterapię DDA i DDD a aktualnie z Miejskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Krakowie i Studium Terapii Uzależnień prowadzonym przez Błękitny Krzyż w Polsce. 
W ramach zdobywania i wymiany doświadczeń przebywała w Ośrodku Uzależnień w Dublinie (Irlandia), w Durharm (Anglia) w oraz w Bielefeld i Scherinn (Niemcy). 
Praca naukowo-badawcza to drugi obszar aktywności. Aktualnie jest aktywnie działającym profesorem w Instytucie Psychologii Społecznej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie kieruje Zakładem Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej. Wcześniej,  przez wiele lat pracowała na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz współpracowała z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie.

WYKŁADOWCY:

Znani specjaliści zajmujący się badaniem uzależnień i skutecznymi programami terapii i profilaktyki, osoby z doświadczeniem praktycznym pracujący w ośrodkach terapii uzależnień :
Bernardetta Lelonek-Kulesza - Ośrodek leczenia hazardzistów, Lublin
Karina Stasiak - Ośrodek Terapii Uzależnień WOLMED
Artur Juczyński- Ośrodek Terapii Uzależnień w Łodzi
Jolanta Chanduszko-Salska - Instytut Eriksonowski
Leszek Sagadyn - Ośrodek Psychoterapii Intra)
Elżbieta Wróblewska - Poradnia zaburzeń seksualnych
Profesorowie zatrudnieni w Społecznej Akademii Nauk i prowadzący zajęcia w Instytucie Psychologii Stosowanej, a także autorzy książek dotyczących badań nad uzależnieniami:
- Nina Ogińska –Bulik - autorka m.in.„ Psychologii nadmiernego jedzenia”, „Uzależnienie od czynności”
- Zygfryd Juczyński -autor m.in. „Narkomanii”, „Osobowość stres a zdrowie”
- Lucyna Golińska - autorka m.in. „Pracoholizm”, „Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny” artykuły dotyczące uzależnienia od hazardu
- Wojciech Gruszczyński – „Czynnik duchowości w leczeniu alkoholików”,  autor licznych artykułów dotyczących związku między uzależnieniami  a zaburzeniami psychicznymi

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

PSYCHOLOGIA 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2021/22

IT (FRONTEND, GRAFIKA) 2021/22