ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ I ZABURZEŃ ZACHOWANIA - NOWOŚĆ !!! PSYCHOLOGIA 2021/22

Dostępne miasta: Łódź
OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień, z uwzględnieniem przygotowania w zakresie:
- stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, a także rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych,
- prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii, podejmowania właściwej interwencji,
- projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych,
- wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, w tym w warunkach zintegrowanej profilaktyki społecznej, w obszarach wielowymiarowych zagrożeń, z uwzględnieniem mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania,
- realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej,
- metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej,
- prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
- wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich (humanistycznych, ekonomicznych i technicznych), do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, psychologów, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych i fundacji, pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej, liderów społecznych i wolontariuszy, osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodziców i opiekunów pragnących  doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień i zaburzeń zachowania.

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny;
- organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralnej;
- pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania.
Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

OPIEKUN MERYTORYCZNY I WYKŁADOWCY

nadkom. mgr Sławomir Szymański  (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Absolwent kierunków pedagogika i ekonomia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i stacjonarnego szkolenia absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także licznych specjalistycznych szkoleń  z zakresu działania służb policyjnych, Prawa Człowieka, przestępstwa z nienawiści, public relations. Długoletni policjant pionu dochodzeniowo-śledczego i prewencji. Profilaktyk społeczny.  Doświadczony nauczyciel.  Członek komitetów wielu konferencji naukowych. Autor publikacji z dziedziny profilaktyki społecznej, etyki policyjnej, promocji i public relations.

 

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

PR MARKETING 2021/22

PEDAGOGIKA 2021/22

POMOC SPOŁECZNA 2021/22

BEZPIECZEŃSTWO 2021/22

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2021/22

PSYCHOLOGIA 2021/22

LOGISTYKA (LEAN LEADER 2021/22

IT (FRONTEND, GRAFIKA) 2021/22