ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ I ZABURZEŃ ZACHOWANIA - NOWOŚĆ !!! PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

Dla zainteresowanych możliwość bezpłatnego udziału w certyfikowanych kursach:
1. Badania i działania diagnostyczne i postdiagnostyczne w pracy psychologicznej i pedagogiczne.
lub
2. Interwencja kryzysowa - współpraca z instytucjami wsparcia.

PROGRAM STUDIÓW:
Program studiów oparty został o najaktualniejszą wiedzę i sprawdzone umiejętności metodyczne dla najefektywniejszego przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, uzależnieniom i patologiom z uwzględnieniem holistycznego ujęcia człowieka w jego środowisku oraz integracji instytucjonalnych oraz pozasinstytucjonanych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Wykłady, ćwiczenia i warsztaty, prowadzone przez cenionych profilaktyków, uwzględniają zakres uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz dysfunkcji u dzieci, młodzieży /zwłaszcza w okresie adolescencji/, a także osób dorosłych, w tym z obszarów:
-etiologii zachowań ryzykownych,
-współczesnych zagrożeń i ich profilaktyki.
-tworzenia „społecznych koalicji” profilaktycznych,
-budowania nowoczesnych programów profilaktycznych.

Niektóre z bloków programowych będą certyfikowane przez cenione podmioty edukacyjne w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

MODUŁ I
Wielowymiarowość współczesnych zagrożeń :
Potrzeba bezpieczeństwa a zagrożenia. Współdziałanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa. Rola samorządu lokalnego w zapewnieniu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa oraz przewodzenie w działalności zapobiegawczej
Wielowymiarowość ryzyk ponowoczesności. Podstawowe problemy człowieka XXI wieku. Suicydologia.
Kryminologiczne aspekty przestępczości, w tym przestępczości nieletnich. Diagnostyka w resocjalizacji.
Prewencja kryminalna – współdziałanie instytucjonalne. Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa. Community policing. Analiza kryminalna – trójkąt kryminalny, problem kryminalny, metoda "pięciu kroków".
Niedostosowanie społeczne – zjawisko i jego uwarunkowania.
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Adolescencyjne problemy rozwoju człowieka i możliwości im zapobiegania. Czynniki ochronne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
Agresja i zachowania przemocowe w środowisku szkolnym i w rodzinach.

MODUŁ II
Uzależnienia od substancji :
Mechanizmy uzależnień od substancji szkodliwych dla zdrowia.
Alkoholizm – wpływ alkoholu na rozwój dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie rodziny.
Nikotynizm – tytoń i e-papierosy.
Narkotyki i dopalacze - charakterystyka najpopularniejszych substancji.
Lekomania – zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia.
Napoje energetyczne, sterydy i substancje wzmacniająco-pobudzające – konsekwencje zdrowotne i społeczne.
System przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

MODUŁ III
Uzależnienia behawioralne :
Uzależnienia behawioralne – charakterystyka kluczowych uzależnień (pracoholizm, cyberuzależnienia, fonoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, hazard, tanoreksja, bigoreksja), uwarunkowania.
Wpływ nowych technologii na zachowania dzieci i młodzieży. Gry komputerowe a zachowania agresywne.
Psychomanipulacje, sekty i destrukcyjne kulty.
Zaburzenia związane z niewłaściwym jedzeniem - bulimia, anoreksja, obżarstwo.
Psychologiczne aspekty uzależnień.
Wychowanie prospołeczne czynnikiem minimalizującym zagrożenia uzależnień behawioralnych.

MODUŁ IV
Diagnostyka zagrożeń i praktyka profilaktyki – 126 godzin
Wprowadzenie do integralnej profilaktyki uzależnień. Budowanie koalicji profilaktycznych w oparciu o lokalny kapitał społeczny.
Diagnoza i analiza zagrożeń. Badania empiryczne.
Wybrane problemy przestępczości oraz przestępczości nieletnich w Łodzi   i regionie
Aksjologiczne podstawy profilaktyki społecznej. Wartości w wychowaniu i resocjalizacji. Techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm kulturowych w społeczności lokalnej.
Tworzenie lokalnych i szkolnych programów profilaktyki uzależnień behawioralnych i chemicznych. Ramowy model szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych na szczeblu miasta/gminy.
Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej.
Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków.
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w sieci. Podstawy profilaktyki.
Media, a profilaktyka. Lokalne medialne kampanie społeczne.
Przygotowanie materiałów multimedialnych do szkolnej profilaktyki uzależnień. Tworzenie własnego profilu w sieci.
Cyberprzestępczość - aspekty prawne i społeczne Profilaktyka zagrożeń internetowych.
Nowe technologie cyfrowe a bezpieczeństwo dziecka. Profilaktyka zagrożeń, zasady postępowania.
Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapobieganie w oparciu o lokalne programy profilaktyki antyalkoholowej - rozpoznanie i analiza problemów alkoholowych i okołoalkoholowych w oparciu o "drzewo problemów".
Narkotyki w szkole:
- rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych i podopalaczowych - niechemiczne testy narkotykowe  i chemiczne testy narkotykowe;
- zasady postępowania z osobą znajdująca się pod wpływem narkotyków i dopalaczy;
- prawne aspekty narkomanii;
- ujawnienie narkotyków i ujęcie nieletniego - algorytm postępowania.
Pedagog w społeczeństwie informacyjnym - Multimedialny warsztat pedagoga.
Profilaktyka zagrożeń zdrowia, promocja zdrowia.
Prawne podstawy działań profilaktycznych i resocjalizacji.
Kulturotechnika, twórcza profilaktyka rówieśnicza - umacnianie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.
Rola rodziny w zapobieganiu problemom społecznym i uzależnieniom - pedagogizacja rodziców wyzwaniem dla współczesnej profilaktyki.
Organizacyjne uwarunkowania profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej.
Przeciwdziałania psychomanipulacjom i destrukcyjnym wpływom.
Trening umiejętności psychospołecznych .

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego),
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021