Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Małgorzata Klimka-Kołysko (e-mail spoleczna@san.edu.pl

Psycholog, doradca zawodowy. Zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz poradnictwa zawodowego w ujęciu całożyciowym, psychologią pracy – aspektami higieny psychicznej pracowników, motywacją pracowniczą, stresem zawodowym, mobbingiem, wypaleniem zawodowym oraz psychologią zarządzania - szczególnie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi oraz zagadnień ekonomii behawioralnej. Trenerka umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem, autorka programów edukacyjnych i szkoleniowych współpracująca z takimi instytucjami jak m.in.: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Założycielka firmy szkoleniowo-doradczej Experts Hub. 

Wykładowcy:

Wykładowcami oraz trenerami przygotowującymi Słuchaczy do wykonywania zawodu psychologa transportu są praktycy psychologii transportu posiadający doświadczenie w prowadzeniu pracowni diagnostycznych, a także wysoko wykwalifikowani psycholodzy pracy oraz psycholodzy kliniczni związani z Instytutem Psychologii Stosowanej SAN, przy wsparciu zespołu prawników współpracujących z Instytutem Prawa SAN.  

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia Transportu Społecznej Akademii Nauk są przygotowani do podjęcia działalności profesjonalnej w instytucjach psychologii i medycyny pracy a przede wszystkim realizowania usług diagnostycznych w ramach własnej pracowni badania kierowców. Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii Nauk odpowiada założeniom określonym w następujących dokumentach:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Cele szczegółowe studiów:

  • rozszerzenie zakresu warsztatu pracy psychologów o wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenie diagnostyki kierowców oraz kierowców zawodowych;
  • rozszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wzmocnienie umiejętności projektowania programów profilaktycznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki występowania zagrożeń w ruchu drogowym;
  • rozszerzenie kompetencji dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie przygotowania ich do roli kierowców;
  • rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii gerontologicznej w zakresie prowadzenie pojazdów przez osoby w wieku senioralnym;
  • rozszerzenie wiedzy o prawne podstawy pracy psychologa transportu;
  • rozszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym.

ADRESACI STUDIÓW/SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Psychologia, którzy pragną rozszerzyć warsztat diagnostyczny o wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące NOWOŚĆ !!!

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo