Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Katarzyna Zychowicz-Buchner (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Psycholog, psycholog transportu, seksuolog.  Trener umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem. Autorka programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Uczestniczyła w licznych projektach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki służby zdrowia. Systematycznie podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Obszary jej zainteresowań i pracy to: psychologia transportu- orzecznictwo psychologiczne, a także poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne- aspekty kliniczne oraz interpersonalne, psychologia zdrowia, procesy poznawcze, psychologia i fizjologia stresu, psychodietetyka.

Wykładowcy:

Wykładowcami oraz trenerami przygotowującymi Słuchaczy do wykonywania zawodu psychologa transportu są praktycy psychologii transportu posiadający doświadczenie w prowadzeniu pracowni diagnostycznych, a także wysoko wykwalifikowani psycholodzy pracy oraz psycholodzy kliniczni związani z Instytutem Psychologii Stosowanej SAN, przy wsparciu zespołu prawników współpracujących z Instytutem Prawa SAN.  

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia Transportu Społecznej Akademii Nauk są przygotowani do podjęcia działalności profesjonalnej w instytucjach psychologii i medycyny pracy a przede wszystkim realizowania usług diagnostycznych w ramach własnej pracowni badania kierowców. Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii Nauk odpowiada założeniom określonym w następujących dokumentach:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Cele szczegółowe studiów:

  • rozszerzenie zakresu warsztatu pracy psychologów o wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenie diagnostyki kierowców oraz kierowców zawodowych;
  • rozszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wzmocnienie umiejętności projektowania programów profilaktycznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki występowania zagrożeń w ruchu drogowym;
  • rozszerzenie kompetencji dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie przygotowania ich do roli kierowców;
  • rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii gerontologicznej w zakresie prowadzenie pojazdów przez osoby w wieku senioralnym;
  • rozszerzenie wiedzy o prawne podstawy pracy psychologa transportu;
  • rozszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym.

ADRESACI STUDIÓW/SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Psychologia, którzy pragną rozszerzyć warsztat diagnostyczny o wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia badań kierowców.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Bezpieczeństwo (oferta 2019/20)

Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2019/20)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2019/20)

Psychologia (oferta 2019/20)

Logistyka (oferta 2019/20)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2019/20

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo (oferta 2019/20)