Dostępne miasta: Łódź
PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii Nauk odpowiada założeniom określonym w następujących dokumentach:
-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego,
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


PROGRAM STUDIÓW:

 

Moduł 1: Psychologia kliniczna i zdrowia z diagnozą i profilaktyką uzależnień.
Celem modułu jest rozszerzenie wiedzy Słuchaczy w obszarze mechanizmów sfery osobowościowej i emocjonalnej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem etiologii zaburzeń. Kluczowym obszarem tematycznym modułu jest problematyka różnic indywidualnych w kontekście stresu w pracy kierowcy.
W ramach modułu podejmowana jest tematyka zaburzeń neurologicznych oraz procesu starzenia w kontekście prowadzenie pojazdów. Ważnym obszarem tematycznym jest diagnoza i profilaktyka uzależnień. Dzięki proponowanym treściom Słuchacze podejmą trudny temat uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów oraz zagrożeń z nich wynikających dla uczestników ruchu drogowego. Celem modułu jest także przygotowanie Słuchaczy do podejmowania współpracy z kierowcami niepełnosprawnymi.       

Moduł 2: Psychologia poznawcza.
W ramach modułu Słuchacze rozwiną wiedzę w obszarze funkcjonowania sfery poznawczej człowieka w procesie prowadzenie pojazdu. Celem modułu jest także uświadomienie Słuchaczom problematyki zaburzeń poznawczych oraz ich związku z występowaniem zagrożeń w ruchu drogowym.    

Moduł 3: Psychologia pracy.
Celem modułu jest podjęcie tematyki specyfiki funkcjonowania kierowców, szczególnie kierowców zawodowych. Słuchacze rozszerzą wiedzę w obszarze ergonomii stanowiska pracy kierowcy zawodowego oraz specyfiki dopasowania możliwości psychofizycznych jednostki do środowiska pracy.   

Moduł 4: Metodologia badań i psychometria.
W ramach modułu Słuchacze zostaną wyposażeni w umiejętność wykorzystywania niezbędnych do pracy psychologa transportu narzędzi diagnostycznych oraz analizy i opisu wyników prowadzonych badań. 

Moduł 5: Prawne aspekty psychologii transportu.
Celem modułu jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podstaw prawnych prowadzenie działalności Psychologa Transportu.

Moduł 6: Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zajęcia w ramach modułu realizują potrzebę rozszerzenie wiedzy Słuchaczy o informacje dotyczące bezpieczeństwo w ruchu drogowym a także umiejętności projektowania i realizowania programów edukacyjnych i reedukacyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Różnice indywidualne a stres w pracy kierowcy -8h.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - 6h.
Procesy poznawcze a fizjologiczne aspekty pracy kierowcy- 12h.
Psychologiczne aspekty zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych – 14h.
Programy profilaktyczne, edukacyjne i reedukacyjne bezpieczeństwa drogowego - 6h.
Psychologia pracy - 6h.
Osoba niepełnosprawna jako kierowca – 2h.
Prawne aspekty pracy psychologa transportu ( aktualna wiedza na temat dostępnych aktów prawnych, rejestrowanie pracowni, działanie pracowni pod kątem przeprowadzanych kontroli) - 6h.

Metodyczne podstawy badań kierowców- 88h:

- prawne i etyczne aspekty przeprowadzania badań; kierowców;
- etapy diagnozy;
- szczegółowa analiza wyników badań;
- analiza przypadków;
- dokumentacja badania;
- testy psychologiczne w badaniach kierowców;
- testy aparaturowe w badaniach kierowców;
- wywiad psychologiczny w badaniach kierowców.

Psychometria - 8h.
Toksykologia i diagnoza uzależnień - 12h.
Procesy starzenia się i zaburzenia neurologiczne - 12h.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • dwa semestry, 
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele),
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
  • liczba godzin dydaktycznych: 180 ( w tym seminarium/projekt).

Głównym celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji słuchaczy w obszarze psychologii transportu, dlatego zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi. Zajęcia dotyczące metod badań kierowców realizowane są w profesjonalnej pracowni diagnostycznej.

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych Psychologia transportu jest frekwencja wynosząca minimum 80%; pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

POMOC SPOŁECZNA 2020/2021

PRAWO I ADMINISTRACJA - 4KIERUNKI (m.in.RODO) 2020/2021

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 3KIERUNKI 2020/2021

PSYCHOLOGIA - 3 KIERUNKI 2020/2021

LOGISTYKA 2020/2021

PR MARKETING - 3 KIERUNKI 2020/2021

IT (FRONTEND, GRAFIKA) - 2KIERUNKI - 2020/2021

MEDYCYNA I KOSMETOLOGIA 2020/2021